Kendini Sabotaj Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ahmet Akın

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Kendini Sabotaj Ölçeği’nin (KSÖ; Jones & Rhodewalt, 1982) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 585 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Dilsel eşdeğerlik çalışmasında, KSÖ’nün Türkçe ve orijinal formlarında bulunan maddeler arasındaki korelasyon katsayıları .69 ile .98 arasında bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizinde 25 maddenin toplam varyansın %32’sini açıkladığı ve maddelerin tek boyutta toplandığı görülmüştür. Ölçeğin faktör yükleri .34 ile .69, madde toplam korelasyon katsayıları ise .30 ile .63 arasında sıralanmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (RMSEA=.037, NFI=.98, CFI=.99, IFI=.99, RFI=.97, GFI=.97, AGFI=.94). KSÖ’nün iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .90, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .94 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar KSÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Kendini sabotaj, geçerlik, güvenirlik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.