Pozitif Psikoterapi Bağlamında Geliştirilen Ergenler İçin Amaçları Genişletme Grup Rehberliği Programının Etkililiğinin İncelenmesi

Ali Eryılmaz

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Pozitif Psikoterapi bağlamında, ergenler için geliştirilen amaçları genişletme grup rehberliği programının etkililiğinin incelenmesidir. Amaçları genişletme programı, deney ve kontrol gruplu ön-test, sontest deneysel deseninde yürütülmüştür.Araştırmada programın etkililiğini değerlendirmek amacıyla Yaşam Doyumu Ölçeği vePozitif Psikoterapi Bağlamında Yaşam Amaçları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma, AnadoluLisesine devam eden, deney ve kontrol grubunda 9’ar ergen olmak üzere toplam 18 ergen ile gerçekleştirilmiştir. Program, 45’er dakikalık 9 oturumda yürütülmüştür. Verilerin analizindeMann-Whitney U-Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre,yaşam boyu amaçlar edinme konusunda deney grubundaki ergenlerin kontrol grubundaki ergenlere göre, anlamlı bir şekilde farklılaştıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca program, deney grubundaki ergenlerin yaşam doyumunu artırmıştır. Programın sağladığı katkılarından dolayı,okullarda kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Pozitif Psikoterapi, yaşam amaçları, ergenler, program

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.