Cilt 40, Sayı 179 (2015)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı

MAKALELER

Öğrencilerin Okuma Başarılarını Açıklayan Ailesel Değişkenlerin CHAID Analizi İle Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Asiye Şengül Avşar, Seher Yalçın
Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Ekosistem Kavramını Anlama Düzeylerinin Çalışma Yaprakları Aracılığıyla Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Elif Özata Yücel, Muhlis Özkan
Öğretmenlerin Hazcı ve Faydacı Motivasyonlarının Tablet PC Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ömer Faruk Ursavaş
PISA 2012 Matematik Okuryazarlığını Etkileyen Faktörlerin Aracılık Modeli ile İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Hakan Koğar
Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler ile Öznel İyi Oluş ve Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler: Bir Model Önerisi | PDF | | PDF (English) |
Tolga Seki, Bülent Dilmaç
Türkiye'de Alternatif Eğitim Uygulamalarına ilişkin Öğretmenlerin ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Hasan Basri Memduhoğlu, Muhammed Mehmet Mazlum, Özlem Alav
Türkiye, Kore, Finlandiya Ana Dili Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Derya Yıldız
Fen ve Teknoloji Ders Etkinliklerindeki Bilimsel Süreç Becerilerinin Bilimsel Sorgulama Yöntemiyle Geliştirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Nimet Akben
Alt Sosyo-Ekonomik Düzeyli İlköğretim Öğrencilerinin 4-8. Sınıflar Fen ve Matematik Ders Başarıları: Cinsiyet Perspektifi | PDF | | PDF (English) |
Murat Bursal, Serkan Buldur, Yüksel Dede
12 Haftalık Uyum ve Hazırlık Süreci Uygulamalarına İlişkin 1. Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Fatma Susar Kırmızı
Coğrafya Ders Kitaplarındaki Analojilerin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ayşegül Şeyihoğlu, İbrahim Emrah Özgürbüz
Üniversite Giriş Sınavı Başarısıyla İlişkili Faktörler: Türkiye’den Bir Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Dilara Bakan Kalaycıoğlu
Başarılı Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımları ve Öğrenme Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörler | PDF | | PDF (English) |
Dilek İlhan Beyaztaş, Nuray Senemoğlu
Video Destekli Anne-Baba Görüşmeleri: Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimini Keşfetmek İçin Güçlü Bir Yöntem | PDF | | PDF (English) |
Elif Karslı, Martha Allexsaht-Snider
A Tipi Kişilik Puanları Kontrol Edilerek Çalışanların Stres Kaynaklarının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Yasemin Yavuzer, Rezzan Gündoğdu, Seçkin Can Koyuncu
Düşük Sosyoekonomik Düzeydeki Mahallede Bulunan Bir İlköğretim Okulunda Akademik Başarıyı Düşüren Faktörler Nelerdir? | PDF | | PDF (English) |
Aydın Yelgün, İbrahim Karaman
Fen Öğrenme Yaklaşımlarının Öğrenme Ortamı Algıları ve Hedef Yönelimleri ile İlişkisi | PDF | | PDF (English) |
Sevda Yerdelen Damar, Sevgi Aydın
Ergenler için Karakter Eğitimi: Bir Araştırma Merkezine İlişkin Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Tuba Çengelci
Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anlayışları ile Psikolojik Danışma ve Rehberliğe Yönelik Tutumları | PDF | | PDF (English) |
Meryem Demir, Gürhan Can
Erken Cumhuriyet Dönemi Lise Tarih Ders Kitaplarında Din Anlatısı | PDF | | PDF (English) |
Tercan Yıldırım, Ahmet Şimşek
Okul Müdürlerinin Hizmetkar Liderlik Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Hizmetkar Liderlik Davranışlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Abdurrahman Ekinci
Dokuz Tip Mizaç Ölçeği Ergen (DTMÖ-E) Formunun Geçerlik- Güvenirliği ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle Mizaç Tipleri Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Enver Demirel Yılmaz, Özge Ünal, Mehmet Palancı, Mehmet Kandemir, Alp Örek, Gözde Akkın, Türkay Demir, Mehmet Fatih Üstündağ, Seniha Naşit Gürçağ, Ömer Aydemir, Ziya Selçuk
Üniversite Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama-Yorumlama Stratejilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Aynur Geçer, Nejat İra


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337