Türkiye'de Alternatif Eğitim Uygulamalarına ilişkin Öğretmenlerin ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri

Hasan Basri Memduhoğlu, Muhammed Mehmet Mazlum, Özlem Alav

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, alternatif eğitim/okul uygulamalarına ve alternatif eğitim/okul uygulamalarının Türkiye'de uygulanabilirliğine ilişkin öğretmenlerin, akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerinin görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri odak grup tartışması ve bireysel görüşme yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde görev yapan 13 akademisyen, eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenim gören 2 öğrenci ve Van ilinde görev yapan 10 öğretmen olmak üzere toplam 25 katılımcıdan oluşmuştur. Araştırma verileri, betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre alternatif eğitim, Türkiye için yeni bir kavram sayılır ve bu konuda katılımcılar kavram kargaşası yaşamaktadır. Ayrıca alternatif eğitimin Türkiye’de uygulanabilirliği konusunda katılımcılar farklı görüşlere sahiptirler. Bu yönüyle alternatif eğitim uygulamaları, büyük tartışmaları beraberinde getirme potansiyeli taşımaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Alternatif eğitim, Alternatif okul, Alternatif okul uygulamaları, Demokratik eğitim, Betimsel analiz


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3913

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.