Öğretmenlerin Hazcı ve Faydacı Motivasyonlarının Tablet PC Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Etkisi

Ömer Faruk Ursavaş

ÖZ

Bu araştırma, öğretmenlerin Tablet PC kullanımına yönelik davranışsal niyetlerinin; eğlence algısı, algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığı ile tahmin edildiği bir yapısal eşitlik modelleme çalışmasıdır. Araştırmanın katılımcıları Tablet PC kullanan 311 (141 Kadın, 166 Erkek ve 4 cinsiyet belirtmemiş) öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcılardan cevaplar, araştırma modeline ilişkin dört faktörden (algılanan kullanışlılık, algılanan eğlence, algılanan kullanım kolaylığı ve davranışsal niyet) oluşan ve toplam 18 madde içeren 5’li Likert tipinde bir ölçme aracı yardımı ile toplanmış olup çalışma kapsamında toplanan veriler yapısal eşitlik modellemesi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre algılanan eğlence ve algılanan kullanışlılık davranışsal niyetin güçlü tahmin edicileri ve algılanan kullanım kolaylığı değişkenine aracılık ederler. Modelde yer alan tüm değişkenler niyet üzerindeki varyansın %81’ini açıklamıştır. Son olarak öğretmenlerin Tablet PC kullanım niyetleri hazcı motivasyon değerlerine göre şekillenmekte ve bu motivasyonları teknolojinin kullanım kolaylığından etkilenmektedir. Ayrıca sonuçlar tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen, Davranışsal Niyet, Hazcı ve Faydacı, Motivasyon, Tablet PC


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4346

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.