Üniversite Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama-Yorumlama Stratejilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Aynur Geçer, Nejat İra

ÖZ

Dünyada milyonlarca kişi iletişim kurmak, öğrenmek, bir bilgi veya konuyu araştırmak üzere interneti kullanmaktadır. İnternette herhangi bir konuya ait birçok kaynak yer almaktadır. Şüpheli ve yanıltıcı olanların yanında mükemmel kaynaklar da mevcuttur. Fakat bu konudaki temel sorun elektronik ortamda erişilen bilgilerin ne kadar güvenilir, objektif, doğru ve kaliteli olup olmadığına karar vermektir. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama-Yorumlama Stratejilerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Araştırmada nicel yöntem kullanılmış olup, tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmaya Kocaeli Üniversitesi’nde Eğitim, Fen- Edebiyat, Mühendislik fakültesinde okuyan 370 öğrenci katılmıştır. Wu ve Tsai(2005) tarafından geliştirilen web ortamında bilgi arama-yorumlama stratejileri ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda web ortamında üniversite öğrencilerinin gelişmiş bilgi arama ve yorumlama stratejilerini daha çok kullandıkları görülmüştür. Öğrencilerin web ortamında bilgi arama-yorumlama stratejileri ile ilgili en yüksek değer alan maddenin “İnternette bir bilgi araştırmaya ihtiyaç duyduğum zaman değişik web sitelerinden elde ettiğim bilgileri bütünleştirebilirim” maddesi olduğu görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmek için çeşitli sitelerden elde ettikleri bilgileri karşılaştırıp bütünleştirebilme yeterliklerine sahip oldukları ifade edilebilir. Öğrencilerin web ortamında bilgi aramayorumlama stratejilerinin günlük internet kullanma sıklıklarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için anova uygulanmıştır. Alt faktörlerde anlamlı bir farklılığa rastlanamamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Değerlendirme standartları, Bilgi yorumlama, Bilgi arama stratejileri, Üniversite öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3131

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.