Fen Öğrenme Yaklaşımlarının Öğrenme Ortamı Algıları ve Hedef Yönelimleri ile İlişkisi

Sevda Yerdelen Damar, Sevgi Aydın

ÖZ

Bu çalışmada, lise öğrencilerinin fen öğrenme yaklaşımlarının öğrenme ortamı algıları ve başarı hedefleri ile olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya üç lisenin 9-12. sınıflarında öğrenim gören 800 lise öğrencisi katılmıştır. Alanyazın taramasına dayandırılarak oluşturulan kavramsal model yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak test edilmiştir. Çalışmada toplanan verilerin analizi önerilen modeli desteklemiştir. Çalışmanın bulguları öğrenme ortamı algılarının ve öğrenme yaklaşma hedeflerinin öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımlarını olumlu olarak etkilediğini göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin öğrenme yaklaşma hedef yönelimlerinin fen öğrenme yaklaşımları ve öğrenme ortamı algıları arasındaki ilişkiyi etkilediği tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle öğrencilerin öğrenme yaklaşma hedefleri, öğrenme ortamı algılarının derin öğrenme yaklaşımları üzerindeki olumlu etkisini artırmıştır. Ayrıca, öğrencilerin performans yaklaşma, performans uzaklaşma ve öğrenme uzaklaşma hedeflerinin yüzeysel öğrenme yaklaşımlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak, öğrencilerin öğrenme ortamı algılarının öğrenme yaklaşma hedeflerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Çalışmanın öğretim ve öğrenmeye yönelik uygulamaları tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Fen öğrenme yaklaşımları, Hedef yönelimleri, Öğrenme ortamı algıları, Yapısal eşitlik modellemesi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4332

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.