Üniversite Giriş Sınavı Başarısıyla İlişkili Faktörler: Türkiye’den Bir Durum Çalışması

Dilara Bakan Kalaycıoğlu

ÖZ

Bu çalışma sosyoekonomik statü, ilgi ve başarı algısı ve öğretim yöntemleri faktörleriyle, Üniversite Giriş Sınavı başarısı arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Türkçe-sosyal bilimler ham puanı ve matematik-fen bilimleri ham puanı ile yukarıda belirtilen faktörler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla, 2008 yılı Üniversite Giriş Sınav puanları ve 10.000 öğrencinin Öğrenci Anketine verdiği cevaplar çoklu regresyon analizinde kullanılmıştır. Analiz sonuçları, belirlenen faktörlerin Türkçesosyal bilimler ham puanındaki değişkenliğin %17’sini, matematik-fen bilimleri ham puanındaki değişkenliğin ise %57’sini açıkladığını göstermektedir. Ayrıca, Türkçe-sosyal bilimler ilgi ve başarı algısı ile Türkçe-sosyal bilimler ham puanı, matematik-fen ilgi ve başarı algısı ile de matematik-fen bilimleri ham puanı pozitif ilişkilidir. Diğer taraftan, öğrencilerin matematik-fen ilgi ve başarı algısı ile Türkçe-sosyal bilimler ham puanı arasındaki negatif ilişkiye ek olarak; öğrencilerin Türkçesosyal bilimler ilgi ve başarı algılarıyla matematik-fen bilimleri ham puanları arasında da negatif ilişki gözlenmiştir. Öğretmenmerkezli öğretim yöntemleri sadece Türkçe-sosyal bilimler ham puanıyla pozitif yönde anlamlı ilişkiye sahipken, öğrencimerkezli öğretim yöntemleri her iki ham puan türüyle negatif ilişkilidir. Sosyoekonomik statü ise her iki puan türüyle de pozitif yönde ilişkilidir.

ANAHTAR KELİMELER

Üniversite giriş sınavı, İlgi, Başarı algısı, Öğrenci-merkezli öğretim yöntemleri, Öğretmen-merkezli öğretim yöntemleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3816

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.