PISA 2012 Matematik Okuryazarlığını Etkileyen Faktörlerin Aracılık Modeli ile İncelenmesi

Hakan Koğar

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, PISA 2012 matematik okuryazarlığına etki eden doğrudan ve dolaylı etkileri ortaya koymaktır. Bu araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmaya Türkiye örnekleminde yer alan 4848 öğrencinin tamamı katılmıştır. Matematik öğrenme, matematik tecrübesi ve problem çözme tecrübesi aracı değişkenini oluşturan 17 indeks değeri ve cinsiyet, ekonomik, sosyal ve kültürel durum ve matematik öğrenmek için ayrılan zaman bağımsız değişkenleri analize dahil edilmiştir. Aracı değişkenlerinin aracılık etkisi incelenmiş ve Sobel, Aroian ve Goodman testleri kullanılarak aracılık modelindeki dolaylı etkilerin anlamlılığı test edilmiştir. Cinsiyet, ekonomik, sosyal ve kültürel durum indeksi ve matematik öğrenmek için harcanan zaman bağımsız değişkenlerinin, matematik okuryazarlığı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bağımsız değişkenler, 11 aracı değişkeni anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. Matematik öğrenme aracı değişkenine ait 7, matematik tecrübesi değişkenine ait 4 ve problem çözme aracı değişkenine ait 2 indeks değerinin anlamlı bir şekilde matematik okuryazarlığını açıkladığı belirlenmiştir. Matematik okuryazarlığını en fazla açıklayan aracı değişken matematik özyeterliğidir. Aracılık etkisinin anlamlılığı Sobel, Aroian ve Goodman testleri ile test edilmiştir. Test sonuçlarına göre, 17 indeks değerinden 10 indeks değeri aracılık etkisi göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Aracılık modeli, Matematik okuryazarlığı, PISA 2012


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4445

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.