Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Ekosistem Kavramını Anlama Düzeylerinin Çalışma Yaprakları Aracılığıyla Belirlenmesi

Elif Özata Yücel, Muhlis Özkan

ÖZ

Bu araştırmada, öğrencilerin ekosistem kavramını ve ekosistemi oluşturan öğeleri anlama düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Veriler 3 farklı ortaokulda, 7. sınıfta öğrenim gören 47 öğrenciden, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kendi Ekosistemimizi Oluşturalım” çalışma yaprağı aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen derecelendirme ölçeği aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğrencilerin ekosistem kavramını kısmen anladıklarını, öğrencilerin ekosistem öğelerinin ayrı ayrı farkında oldukları halde öğelerin ekosistemdeki işlevi ve birbiriyle etkileşimleriyle ilgili sınırlı bir bilişsel yapıya ve bazı kavram yanılgılarına sahip olduklarını ortaya koymuştur. Bu sıkıntının giderilebilmesi için öğretim sürecinde ekosistemlerin dinamik sistemler oldukları, öğelerden birindeki değişikliğin tüm sistemi etkileyeceğinin öğrencilere kavratılması önerilmektedir. Öğeler arasındaki ilişkiler neden-sonuç ilişkisi içerisinde, öğrencilerin anlayabileceği, günlük yaşamdan somut örneklerle öğrencilere sunulmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Ekosistem, Fen bilimleri, Çalışma yaprağı, Çizimler, Kavramsal anlama


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4326

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.