Alt Sosyo-Ekonomik Düzeyli İlköğretim Öğrencilerinin 4-8. Sınıflar Fen ve Matematik Ders Başarıları: Cinsiyet Perspektifi

Murat Bursal, Serkan Buldur, Yüksel Dede

ÖZ

Bu çalışmada, alt sosyo-ekonomik düzeyli 2142 ilköğretim öğrencisinin 4-8. sınıflar arasındaki fen ve matematik dersi yılsonu notlarının değişimi kesitsel ve boylamsal yaklaşımlara göre ele alınarak öğrencilerin ders başarılarının sınıf düzeyi ve cinsiyete göre değişimi incelenmiştir. Çalışma bulgularına göre, son yıllarda yapılan ulusal ve uluslararası ölçekli çalışmaların sonuçlarına benzer olarak, kız öğrencilerin hem fen hem de matematik alanlarındaki akademik başarılarının erkeklerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ders notları değişimi sınıf düzeyine göre incelendiğinde ise 4-8. sınıflar arasında kızların ortalamalarında belirgin bir yönde değişim olmazken, erkek öğrencilerin ortalamalarının genellikle sınıf düzeyi arttıkça düşme eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Bunun sonucunda kızlarla erkekler arasındaki başarı farkının sınıf düzeyi ilerledikçe kızlar lehine arttığı gözlenmiştir. Çalışma sonuçları, ilgili literatürle birlikte yorumlandığında, ilköğretim fen ve matematik dersleri için erkekler lehine olan cinsiyete dayalı başarı farkıyla ilgili geleneksel kabullerin, günümüzde alt sosyoekonomik düzeydeki bir örneklemde bile geçerliliğini yitirmeye başladığı sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Boylamsal çalışma, Fen başarısı, Kesitsel çalışma, Matematik başarısı, Sosyo-ekonomik düzey


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2913

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.