Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler ile Öznel İyi Oluş ve Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler: Bir Model Önerisi

Tolga Seki, Bülent Dilmaç

ÖZ

Araştırmada ergenlerin sosyal görünüş kaygıları, öznel iyi oluşları ve sahip oldukları değerler arasındaki yordayıcı ilişkileri ortaya koymak ve bu ilişkiden hareketle oluşturulan modeli test etmek amaçlanmıştır. Araştırma, genel tarama modelinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2013-2014 eğitim- öğretim yılında Konya il merkezinde bulunan devlet okullarında eğitim gören ergenlerden uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışma grubu; 322’ si erkek, 278’si kız olan ve yaşları 13 ile 18 arasında değişen 600 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada Dilmaç (2007) tarafından geliştirilen “İnsani Değerler Ölçeği”, Eryılmaz (2009) tarafından geliştirilen “Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği”, Hart (2008) tarafından geliştirilen ve Doğan (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği Ergen Formu” kullanılmıştır. Araştırma “Yapısal Eşitlik Modeli”ne göre AMOS 19 Programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, değerlerin sosyal görünüş kaygısı ve öznel iyi oluş üzerinde doğrudan etkileri ve sosyal görünüş kaygısının öznel iyi oluş üzerinde doğrudan etkisi görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Değerler, Öznel İyi Oluş, Sosyal Görünüş Kaygısı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3663

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.