Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anlayışları ile Psikolojik Danışma ve Rehberliğe Yönelik Tutumları

Meryem Demir, Gürhan Can

ÖZ

Bu çalışmada bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürütmekle görevli olan sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları arasındaki ilişkilerle, psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumların çeşitli değişkenler açısından nasıl farklılaştığı araştırılmıştır. İlişkisel tarama modeli çerçevesinde Eskişehir ilinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli 595 sınıf rehber öğretmeni ile gerçekleştirilen bu araştırmada, Rehberlik Anlayış Envanteri (Kepçeoğlu, 1975) ve Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği (Demir, 2010) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayış düzeyleri ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutum düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif (r= .44) bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca kadın sınıf rehber öğretmenin hem psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının hem de psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu, branşa göre sınıf rehber öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının farklılaşmadığı belirlenmiştir. Rehberlikle ilgili hizmet içi eğitime katılmış sınıf rehber öğretmenlerinin, katılmayanlara kıyasla sadece psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu, çalışılan eğitim kademesine göre ise ilköğretimde çalışan sınıf rehber öğretmenlerinin hem psikolojik danışma ve rehberlik anlayış düzeylerinin hem de psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutum düzeylerinin ortaöğretimde çalışanlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kıdemleri 1-9 yıl ve 10-19 yıl arasında olan sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının, 20 ve daha fazla kıdem yılına sahip olanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Psikolojik danışma ve Rehberlik anlayışı, Psikolojik danışma ve Rehberliğe yönelik tutum, Sınıf rehber öğretmeni, Okul rehberlik hizmetleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3864

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.