Öğrencilerin Okuma Başarılarını Açıklayan Ailesel Değişkenlerin CHAID Analizi İle Belirlenmesi

Asiye Şengül Avşar, Seher Yalçın

ÖZ

Okuma becerisinin hem günlük yaşamdaki hem de diğer dersler için önemi, PISA 2009 veli anketinin Türkiye’de uygulanmamış olması ve ailesel faktörlerin okuma başarısıyla olan ilişkisinin bu anket doğrultusunda araştırılmamış olması bu araştırmayı gerekli kılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin PISA 2009 okuma okuryazarlığı testinden seçilen maddelerden elde ettikleri okuma becerileri başarı puanlarını açıklayan ailesel faktörlerin belirlenmesidir. İlişkisel tarama modelinde olan bu araştırma, Ankara ilinde 10. sınıf düzeyinde öğrenim gören 170 öğrenci ve velisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, PISA 2009 uygulamasında okuma okuryazarlığı testinden seçilen maddelere öğrencilerin verdiği yanıtlar ve veli anketinden elde edilen bilgilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin okuma becerilerini açıklayan değişkenler karar ağaçları yöntemlerinden CHAID analizi ile belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, çocuğunun okuldaki öğretmenlerinin büyük bölümünün alanında yeterli ve kendini işine adamış olduğunu düşünen velilerin, çocuklarının okuma başarılarının daha yüksek olduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Okuma becerisi, CHAID analizi, PISA 2009, Veli anketi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2890

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.