Cilt 42, Sayı 192 (2017)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Jale Çakıroğlu, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul, Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Mehmet Palancı

MAKALELER

Türkiye’de Eğitim Alanında Üstbiliş Odaklı Yapılan Makalelere Yönelik Bir İçerik Analizi | PDF | | PDF (English) |
Fatih Baş, Meryem Özturan Sağırlı
Cehennemde Evlilik: Türkiye’de Eğitim Denetiminin Birleştirilmesi Üzerine Maarif Müfettişlerinin Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Gül Kurum, Şakir Çınkır
Türkiye’de Eğitim Eşitsizliğini Okumak: İstatistikler ve Coğrafi Dağılımlar | PDF | | PDF (English) |
Ela Ataç
4-8. Sınıflarda Türk Öğrencilerin Bilgi Verici Metinlerde Akıcı Okuma ve Anlamaları | PDF | | PDF (English) |
Kasım Yıldırım, Timothy Rasinski, Dudu Kaya
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Performanslarının Organizasyon Becerileri ve El Yazısı Yeterliliğiyle Açıklanması: Bir Yapısal Eşitlik Modeli | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Yıldız, Ayşe Dilek Yekeler
Sosyobilimsel Konu Temelli Öğretim Yaklaşımı Uygulamalarının Etkililiğine Yönelik Bir Karma Yöntem Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Ayşegül Evren Yapıcıoğlu, Fitnat Kaptan
8. Sınıf Öğrencilerinin Eğim Kavramını Oluşturma Süreçleri | PDF | | PDF (English) |
Ömer Deniz, Tangül Kabael
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Türkçe Dersine İlişkin Sordukları Soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Açısından Görünümü | PDF | | PDF (English) |
Tolga Erdoğan
Ortaokul Öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Tarihsel Mektupların Kullanımına İlişkin Görüşleri: Ankara İli ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu Örneği | PDF | | PDF (English) |
Namık Çencen
Anasınıfında Gürültü Düzeyi ve Kontrol Edilmesine Yönelik Eğitim Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Mızrap Bulunuz, Deniz Ece Ovalı, Ayşegül İri Çıkrıkçı, Elfide Mutlu
Seslerin Renkli Dünyası Programının Okul Öncesi Çocukların Fonolojik Farkındalık Becerileri Üzerindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Nurbanu Parpucu, Berrin Dinç
Matematik Dersinde Üstbilişsel Stratejilerle Desteklenen İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Üstbilişsel Becerilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Fatma Erdoğan, Sare Şengül
4MAT Öğretim Modeli ve Bütünsel Beyin Modeli’nin Fen Dersi Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Gamze Tezcan, Hülya Güvenç
Zenginleştirilmiş Kitap (z-kitap) Kullanımı için Dokuzuncu Sınıf Kimya Dersi “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” Ünitesi ile İlgili Materyal Geliştirme ve Geliştirilen Materyalin Etkisinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Fidan Hakkari, Turgut Yeloğlu, Cengiz Tüysüz, Nail İlhan
Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama’nın Bir Yöntem Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ömer Nayci, Ömer Adıgüzel
Özel Eğitim Gereksinimi Olan Öğrenciler için Temel Kavram Öğretimi Mobil Uygulama Tasarımı | PDF | | PDF (English) |
Tolgay Karanfiller, Hüseyin Göksu, Kamil Yurtkan
Boyun Eğici Davranışları Azaltmaya Yönelik Bilişsel Davranışçı Psiko-Eğitim Programının Kişilerarası Duyarlılık, Öfke ve Düşmanlık (Hostilite) Üzerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Gazanfer Anlı, Ali Haydar Şar
Pakistan’da Öğretmenlerin Algılarına Göre Müdürlerin Öğretimsel Liderliği, Okul Kültürü ve Okul Verimliliği Arasındaki İlişkiye Yönelik Öğretmenlerin Algısı | PDF | | PDF (English) |
Niaz Ali
Okulların Sosyal Sermayesi: Değişkenler Arası Lojistik Yordayıcılık | PDF | | PDF (English) |
Celal Teyyar Uğurlu
Deneyimli ve Deneyimsiz Akademik Yazarların Atıf Uygulamaları | PDF | | PDF (English) |
Hüseyin Kafes


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337