İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Performanslarının Organizasyon Becerileri ve El Yazısı Yeterliliğiyle Açıklanması: Bir Yapısal Eşitlik Modeli

Mustafa Yıldız, Ayşe Dilek Yekeler

ÖZ

Organizasyon becerileri bireylerin günlük yaşamlarında uygun yer ve zaman içinde davranışlarını düzenleyerek plan yapma becerileri olarak ifade edilebilir. Öğrencilerin okulda ve okul dışında sorumlu oldukları kimi davranışları yerine getirmeleri için organizasyon becerilerine ihtiyaçları vardır. Öğrencilerin planlama yapmalarını gerektiren bu sorumluluklar yazma etkinliklerinden, eşyalarını düzenlemeye, vaktini uygun şekilde planlamadan farklı etkinlik tarihlerini bilmeye kadar pek çok bilişsel ve psikomotor bilinçli eylemi kapsar. Bu araştırmanın amacı organizasyon becerileri ve el yazısı yeterliliğinin yazma performansındaki rolünü araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 114 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma kapsamında, Lifshitz ve Josman (2006) tarafından geliştirilen Organizasyon Becerileri Ölçeği (Questionnaire for Assessing the Students Organizational Abilities (QASOAT)) ile Rosenblum (2008) tarafından geliştirilen El Yazısı Yeterliliği Değerlendirme Ölçeği (Handwriting Proficiency Screening Questionnaire), Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Öğrencilerin yazma performanslarını değerlendirmek için öğrencilere bilgi verici ve hikâye edici metinler yazdırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin organizasyon becerileri, el yazısı yeterliliği ve yazma performansları arasında anlamlı ilişkiler vardır. Araştırma kapsamında geliştirilen YEM modelinin test edilmesi sonucunda organizasyon becerileri ve el yazısı yeterliliğinin yazma performansını % 45 düzeyinde açıkladığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Organizasyon becerileri, El yazısı yeterliliği, Yazma performansı, İlkokul öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7172

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.