Zenginleştirilmiş Kitap (z-kitap) Kullanımı için Dokuzuncu Sınıf Kimya Dersi “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” Ünitesi ile İlgili Materyal Geliştirme ve Geliştirilen Materyalin Etkisinin İncelenmesi

Fidan Hakkari, Turgut Yeloğlu, Cengiz Tüysüz, Nail İlhan

ÖZ

Bu çalışmada; dokuzuncu sınıf kimya dersi öğretim programında yer alan “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” Ünitesi ile ilgili zenginleştirilmiş kitap (z-kitap) için öğretim materyali hazırlanmıştır.  Hazırlanan materyalin öğrencilerin kimya dersindeki başarılarına, kimya dersine ve teknolojiye yönelik tutumlarına, öğretim materyallerine yönelik motivasyonlarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada ön-test son-test yarı deneysel desen kullanılmıştır.  Çalışma grubunu, Hatay ilinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Fatih projesi kapsamında pilot okul olarak belirlenen liselerdeki dokuzuncu sınıf öğrencilerinden tesadüfî küme örnekleme yöntemiyle seçilmiş 4 farklı şubedeki 226 tane öğrenci oluşturmaktadır. Dersler deney grubunda hazırlanan materyalin gömüldüğü z-kitap kullanılarak, kontrol grubunda ise mevcut programa göre dersin öğretmeninin tasarladığı şekilde daha çok yazı tahtası, ders kitapları vb. kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak, “Kimya Başarı Testi”,“Kimya Tutum Ölçeği”, “Teknolojiye Yönelik Tutum ölçeği” ve “Öğretim Materyali Motivasyon Anketi” kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler, tek yönlü kovaryans analizi (ANCOVA) ve çok değişkenli kovaryans analizi (MANCOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonunda; deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur (p=.000).Deney grubu öğrencilerinin kontrol grubundaki öğrencilerin kimya dersine yönelik tutum puan ortalamaları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p=.001) ve z- kitabın öğrencilerin motivasyonlarını artırma konusunda olumlu katkı sağladığı saptanmıştır. Bunun yanında, gruplardaki öğrencilerin teknolojiye yönelik tutum puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Z-kitap, Akademik başarı, Kimya dersine yönelik tutum, Teknolojiye yönelik tutum, Öğretim materyaline yönelik motivasyon


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6690

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.