Okulların Sosyal Sermayesi: Değişkenler Arası Lojistik Yordayıcılık

Celal Teyyar Uğurlu

ÖZ

Bu araştırmada farklı değişkenlerin sosyal sermaye üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilişkisel araştırma modellerinden lojistik regrasyon modeline dayalı olarak analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas Merkez ilçe sınırları içerisinde 47 ortaokulda görev yapan 548 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, modelin uyum iyiliği sözde R2 değeri aracılığıyla incelenmiştir. Sözde R2 değeri bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü ölçmektedir. Mcfadden, Cox-Snell ve Nagelkerke R2 istatistikleri en sık kullanılan sözde R2 istatistikleridir. Elde edilen sözde R2değerleri, Cox and Snell .333, Nagelkerke .358 ve McFadden .153 olarak bulunmuştur. Nagelkerke değeri incelendiğinde bu değer bağımlı değişkenin yüzde kaçının bağımsız değişkenler tarafından açıkladığını göstermektedir. Buna göre; modelde yer alan bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerle açıklanma düzeyi % 35.8 olarak belirlenmiştir. Analizden elde edilen diğer bulgular incelendiğinde; etik liderlik (p= .000), değişkeninin sosyal sermaye algısı üzerinde anlamlı olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin yöneticilerine ilişkin etik liderlik algılarının okullarda sosyal sermaye algıları üzerinde anlamlı bir etki yarattığı araştırmanın önemli bir bulgusu olarak ortaya çıkmıştır.

 

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal sermaye, Okullarda sosyal sermaye, Regrasyon, Lojistik regrasyon


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6795

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.