Matematik Dersinde Üstbilişsel Stratejilerle Desteklenen İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Üstbilişsel Becerilerine Etkisi

Fatma Erdoğan, Sare Şengül

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, matematik öğretiminde üstbilişsel stratejilerle desteklenen işbirlikli öğrenme yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel becerilerine etkisini incelemektir Araştırma hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı karma yönteme göre desenlenmiş bir çalışmadır. Araştırmanın deneysel bölümü öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel modele göre tasarlanmıştır. Nitel verilerin elde edilmesi sürecinde nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 6. sınıflarında okuyan 101 öğrenci oluşturmaktadır. Dersler I. deney grubunda üstbilişsel stratejilerle desteklenen işbirlikli öğrenme yöntemiyle, II. deney grubunda ise üstbilişsel strateji desteği olmaksızın sadece işbirlikli öğrenme yöntemiyle işlenmiştir. Kontrol grubunda ise var olan normal sürecin devam etmesi sağlanmıştır. Veriler Sperling, Howard, Miller ve Murphy (2002) tarafından geliştirilen “Üstbilişsel Yeti Ölçeği (ÜYÖ)” ve uygulama süreci hakkında öğrencilerin yazılı görüşle­rinden elde edilmiştir. Toplanan nicel veriler bağımlı grup t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile analiz edilmiştir. Nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz kullanılmıştır. Verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre, deneysel uygulamalar sonrasında, I. deney grubundaki öğrencilerin üstbilişsel becerilerinin hem II. deney grubu hem de kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, II. deney grubu öğrencilerinin üstbilişsel becerilerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğrenci görüşlerinin analiz edilmesiyle elde edilen bulgularda, I. deney grubundaki öğrenciler üstbilişsel becerilerinin gelişmesiyle ilgili görüşler belirtmişlerdir. Bu bağlamda, öğrencilerin problemleri ve yaptıkları işlemleri sorguladıkları, hatalarını analiz ettikleri ve planlama davranışının geliştiği yönünde görüşler elde edilmiştir. II. deney grubundaki öğrenciler ise ikili çalışmalarda karşılıklı sorgulamalar yaptıklarını ve grup çalışma becerilerinin geliştiğini ifade etmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

İşbirlikli öğrenme yöntemi, Üstbiliş, Üstbilişsel stratejiler, Matematik eğitimi, Öğrenci takımları başarı bölümleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6492

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.