8. Sınıf Öğrencilerinin Eğim Kavramını Oluşturma Süreçleri

Ömer Deniz, Tangül Kabael

ÖZ

Eğim, başta türev olmak üzere pek çok yüksek matematik kavramı için temel bir kavramdır. Dahası bu kavram sanat, mimari, fizik, mühendislik gibi birçok farklı alanda yer alan bir yapıtaşıdır. Öğrenciler eğim kavramı ile formel olarak tanışmadan önce, bu kavramın günlük yaşamdaki kullanımlarından dolayı ona ilişkin informel bilgiye sahip olurlar. Ancak formel anlamda ilk etkileşimleri sekizinci sınıfta gerçekleşmektedir. Bu araştırmanın amacı sekizinci sınıf öğrencilerinin eğim kavramını oluşturma süreçlerinin incelenmesidir. Bu çalışma, sekizinci sınıflar için eğim kavramına ilişkin öğretim süreci desenlemeye ve desenlenen öğretim sürecinde öğrencilerin kavramı matematikleştirme ve oluşturma süreçlerini incelemeye odaklanan tez çalışmasının ve onunla bağlantılı projenin bir parçasıdır. Araştırmanın katılımcıları, 16 sekizinci sınıf öğrencisi arasından, eğim kavramına önkoşul oluşturan kavramlara ilişkin hazırlanan açık uçlu testin sonuçlarına göre amaçlı örneklem yolu ile seçilmiştir. Nitel olarak desenlenmiş bu araştırmanın verileri, katılımcı olarak seçilen beş sekizinci sınıf öğrencisi ile öğretim süreci boyunca birebir gerçekleştirilen, her biri ile üçer olmak üzere toplamda 15 klinik görüşmeden elde edilmiştir. Elde edilen veriler tematik analiz yöntemi ile analiz edilmiş ve katılımcıların eğim kavramını anlama aşamaları APOS öğrenme teorisi çerçevesinde yorumlanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Eğim, APOS, Kavramsallaştırma, Genetik çözümleme, Anlama aşamaları


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6996

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.