Ortaokul Öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Tarihsel Mektupların Kullanımına İlişkin Görüşleri: Ankara İli ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu Örneği

Namık Çencen

ÖZ

Değişen ve gelişen günümüz eğitim sisteminde öğretmene tıpkı bir “orkestra şefi” rolü biçilmektedir. Öğrenme-öğretme sürecini planlayan öğretmen, bu süreci planlarken farklı öğretim yöntemleri ve materyalleri kullanarak inkılâp tarihi derslerini ezberden, tek düze anlatımdan kurtarabilmeli, kazandırılması hedeflenen beceri ve davranışları gerçekleştirebilecek ortamları sağlamalıdır. Bu süreçte öğrencilerin öğrenme süreçlerini motive edebilecek, dolayısıyla inkılâp tarihi derslerini bu olumsuz durumdan kurtulmasına katkı sağlayacaklardan biri de mektuplardır. Bu araştırmanın amacı da ortaokul öğrencilerinin 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde mektup kullanımına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Karma metodolojinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu 2015–2016 eğitim-öğretim yılında, Ankara ili merkez ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu 8. Sınıfta öğrenim gören toplam 75 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan anket ve standartlaştırılmış açık uçlu mülakat kullanılmıştır. Araştırmada toplanan nicel veriler betimsel istatistikle nitel veriler ise içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ortaokul 8. sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde “mektup” kullanımının öğrencilerin derse karşı tutumunu olumlu yönde etkilediği, dersi daha zevkli ve eğlenceli hale getirdiği ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Mektup, Ortaokul, Öğrenci


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7158

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.