Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama’nın Bir Yöntem Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi

Ömer Nayci, Ömer Adıgüzel

ÖZ

Bu araştırma, ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi "Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler" öğrenme alanında yer alan "Toplum İçin Çalışanlar" ünitesinin yaratıcı drama yöntemiyle işlenmesinin öğrenci başarısına etkisi olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Şırnak ilinde yer alan bir devlet okulu ile bir özel okulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerinden seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 106 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel ve nicel yöntemler bir arada kullanılmıştır. Nitel yöntem olarak açık uçlu sorulardan oluşan değerlendirme formundaki veriler içerik analiz türlerinden frekans analizi kullanılarak elde edilmiştir. Nicel yöntem olarak ise “Solomon Dört Gruplu Araştırma Modeli” (S.D.G.M.) kullanılmıştır. Deney grubunda, konular işlenirken yaratıcı drama yöntemi, kontrol grubunda ise soru-cevap, örnek olay, anlatım ve tartışma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Uygulama her bir okul türü için 4'er hafta olmak üzere toplam 24 saat sürmüştür. Ön test ve son testlerden elde edilen puanlar değerlendirilerek deney ve kontrol grupları arasında fark olup olmadığı “t testi” ile ortaya konulmuştur. Ayrıca grupların fark puanlarının ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda devlet okulunda ve özel okulda öğrenim gören öğrencilerin son test ortalama puanları karşılaştırıldığında; öğrencilerin son test puanlarında öğrenim gördükleri okul türüne göre anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Elde edilen nitel veriler incelendiğinde; deney grubunda yer alan öğrenciler, yaratıcı dramanın dersleri çok eğlenceli ve zevkli hale getirdiği, derslerde sıkılmadıklarını ve derse katılımın daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Özetle; Sosyal Bilgiler Dersinde yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısı üzerinde anlamlı düzeyde etkili olduğu ve öğrencilerin birçok açıdan olumlu bir öğrenme süreci geçirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal Bilgiler Dersi, Yaratıcı Drama, Başarı Testi, İlköğretim, Öğretim Yöntemleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6514

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.