Cilt 38, Sayı 168 (2013)

MAKALELER

Halk Eğitimi Merkezlerinde Uygulanmakta Olan Modüler Yetişkin Eğitimi Programlarının Yeterliliklerinin Araştırılması | PDF (English) |
Ayşegül Gültekin Toroslu
Stajyer Öğretmenlerin Sosyalleşme Sürecinde Okul Yöneticilerinden Beklentileri | PDF |
Habib Özgan
Bellek Eğitimi Programının Altı Yaşındaki Çocukların Bellek Gelişimine Etkisinin İncelenmesi | PDF |
Arzu Özyürek, Esra Ömeroğlu
Mimarlık Eğitimi Bakışıyla Üniversite Öncesi Öğrencilerin Estetik Duyarlılığının Arttırılmasına Yönelik Öneriler | PDF (English) |
Uğur Ulaş Dağlı, Şenol Yağız
Birey Açıklayıcı Madde Tepki Kuramı Analizi: Örtük Regresyon İki Parametreli Lojistik Modeli | PDF |
Burcu Atar, Derya Çobanoğlu Aktan
Türk Eğitim Sistemindeki Cinsiyet Eşitsizliklerinin AB Ülkeleri ile Karşılaştırılması | PDF |
İlknur Maya
Aile Eğitim Çalışmaları: Bir Gözden Geçirme ve Meta-Analiz Örneği | PDF |
Yusuf Ziya Tavil, Necdet Karasu
Ergen Ruh Sağlığının Anne ve Baba Katılımı Açısından Yordanması | PDF |
Yaşar Kuzucu, Yalçın Özdemir
Genel Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefete İlişkin Görüşleri (Ankara İli Örneği) | PDF |
Murat Özdemir
Öğretmen Eğitiminde Vignette Tekniği ve Uygulamaları | PDF |
Zehra Kaya, Osman Nafiz Kaya
Arkadaşlık ve Romantik İlişkilerinde Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Çatışmalar ve Kullandıkları Çatışma Çözme Stratejileri | PDF (English) |
Sibel Dinçyürek, Yeliz Akıntuğ, Müge Beidoğlu
Türk Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Deneyimlerinde Karşılaştıkları Sorunlar: Erasmus Değişim Programı Örneği | PDF |
Ali Ersoy
Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması | PDF |
Petek Aşkar, Sacide Güzin Mazman
Ortaöğretim Okullarına Önerilen 100 Temel Eser’deki Romanlarda İnsan Hakları Üzerine Bir Çözümleme | PDF |
Yasemin Karaman Kepenekçi, Canan Aslan
İlköğretim Okulu Öğretmen Adaylarının Ahlak ve Ahlak Eğitimi Algıları ve Tanımları | PDF (English) |
Yeliz Temli, Derya Şen, Hanife Akar
Adaptasyon ve Doğal Seçilim Konusunda Geliştirilen Rehber Materyallerin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Alternatif Kavramlarının Giderilmesine Etkisi | PDF |
Hasan Bakırcı, Muammer Çalık
Sınıfında Özel Gereksinimli Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Sosyal Beceri Öğretimine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi | PDF |
Elif Sazak Pınar, Bülbin Sucuoğlu, Nükhet Çıkrıkçı Demirtaşlı
Kültürleriçi Bir Yaklaşım: Farabi Değişim Programı'ndan Yansımalar | PDF |
Tuba Gökçek
İlköğretim 3, 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Motivasyonlarının İncelenmesi | PDF |
Mustafa Yıldız
Öteleme Dönüşümünün Dinamik Geometri Ortamında Öğrenimi | PDF (English) |
Hüseyin Bahadır Yanık
Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Doktora Tezlerine Ait İçerik Çözümlemesi (1974-2009) | PDF |
Fatma Hazır Bıkmaz, Erdem Aksoy, Özden Tatar, Canan Atak Altınyüzük
Deneyimli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Bilgi Düzeyleri ve Bilgi İçselleştirme Süreçleri | PDF |
Mustafa Levent İnce, Deniz Hünük
Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması | PDF |
Devrim Alıcı
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim İçin Matematiksel Bilgisi: Öğrencilerin Toplama ve Çıkarma İşlemlerine İlişkin Çözümlerinin Analizi | PDF |
Güney Hacıömeroğlu
İlköğretim Öğrencilerinin Bilim Merkezindeki Davranışlarının İncelenmesi | PDF |
Meral Hakverdi Can
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespiti İçin Astronomi Kavram Testinin Geliştirilmesi | PDF (English) |
Behzat Bektaşlı
Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğrenci Başarısını Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği) | PDF |
Mustafa Durmuşçelebi
Ergenlerde Çocukluk Dönemi İstismar Yaşantılarının Yordayıcısı Olarak Aile İşlevlerinin Rolü | PDF |
İdris Kaya, Ayşe Rezan Çeçen Eroğul
Fen Öğretmen Adaylarının Modeller ve Modelleme Hakkındaki Görüşleri ve İçerik Bilgileri | PDF (English) |
Mustafa Bahadır Aktan
Öğrencilerin Kendi Hazırladıkları Vaka Örnekleriyle Öğretimin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlarla Başa Çıkmadaki Rolü | PDF |
Eda Gürlen


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337