Türk Eğitim Sistemindeki Cinsiyet Eşitsizliklerinin AB Ülkeleri ile Karşılaştırılması

İlknur Maya

ÖZ

Bu araştırma, Türk eğitim sistemindeki cinsiyet eşitsizliklerini ortaya koymayı ve var olan durumu AB ülkeleri ile karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmada kullanılan yöntem, doküman incelemesidir. Evreni, Türkiye ve 27 AB ülkesi oluşturmaktadır. Örneklem alınmaksızın tüm evrene ulaşılmak istenmiştir. Araştırmada en son istatistiksel verilere ulaşılmak istendiğinden, ilgili veriler OECD (2012), UIS (2011), EURYDICE (2009) ve MEB (2012) istatistiklerinden elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, ilgili boyutlarda AB ülkeleri değerlerinin aritmetik ortalamalarına veya yüzdeliklerine bakılmış ve Türkiye’nin değerleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Türkiye, eğitimin tüm kademelerinde kızların brüt okullaşma oranları ve cinsiyet eşitliği indeksi ve ilköğretimden yükseköğretime kadar kızlardan beklenen eğitim süresi bakımından AB ülkelerinin gerisindedir. 

ANAHTAR KELİMELER

Türk eğitim sistemi, cinsiyet eşitsizliği, AB ülkeleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.