Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Devrim Alıcı

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin okula ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Araştırmaya 9.-12. sınıflarda okuyan 495 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri 43 maddelik 5’li Likert tipi ölçekten elde edilmiştir. AFA sonuçları ölçeğin 20 maddelik, tek faktörlü üç bileşenli bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin bütününe ve alt bileşenlerine ilişkin Cronbach Alfa güvenirliği sırasıyla 0,91; 0,87; 0,81 ve 0,79 olarak bulunmuştur. DFA sonuçları, faktör yapısının veriyle uyumlu olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin öğrencilerin okula yönelik tutumlarını ölçmek için güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Okula yönelik tutum, ölçek geliştirme, güvenirlik, geçerlik

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.