Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğrenci Başarısını Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği)

Mustafa Durmuşçelebi

ÖZ

Başarı, okul ortamında belirli bir ders ya da akademik programlardan bireyin ne derece yararlandığının bir göstergesidir. Bu araştırmada başarı kavramıyla, okulda okutulan derslerde geliştirilen ve öğretmenlerce takdir edilen notlarla, test puanlarıyla ya da her ikisi ile belirlenen beceriler veya kazanılan bilgilerin ifadesi olan “Akademik Başarı” kastedilmektedir. Öğrenci başarısını etkileyen çok sayıda değişken bulunmaktadır; zekâ, yetenek, öğrenme biçimi, cinsiyet, aile yapısı, çevresel koşullar, ekonomik durum, program ve öğrenilene karşı tutum, öğrenme ortamı ve öğretim elemanı başarıyı etkileyen unsurlar olarak sayılabilir. Öğretim elemanlarının dünyayı algılama biçimi, eğitim sistemini değerlendirme şekli, alan bilgisi, alanıyla ilgili konuları sunuş biçimi ve cinsiyeti öğrenci başarısını etkileyebilecek unsurlardır. “Eğitim ve Cinsiyet” konusu son yıllarda eğitim bilimleri alanında sık sık tartışılan konulardan birisi haline gelmiştir. Eğitim sürecinde öğrencinin başarı durumunu etkileyen değişkenlerin her birinin payının ne olduğunu kesin olarak belirlemek mümkün görülmemekle birlikte, söz konusu değişkenlerin etkisinin araştırıldığı araştırma sonuçlarının daha güvenilir olabilmesi için değişkenlerin ayrı ayrı ele alınmasının ve örneklemin büyütülmesinin yararı olabilir. Bu yüzden yapılan araştırmalarda evren-örneklem kapsamının genişletilmesi veya benzer / aynı araştırmaların değişik ortamlarda / yerlerde yapılması daha gerçekçi, bilimsel sonuçların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Araştırmanın amacı, öğretmen yetiştiren kurumlarda öğrencinin öğrenim gördüğü fakülte, bölüm, öğretim elemanı ve öğrenci cinsiyetinin öğrenci başarısını etkileyip etkilemediğini, bu etkinin ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Tarama modelinde yapılan bu araştırmanın evrenini, Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (2010 yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi diye ayrılmıştır)’nden mezun olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada fakültelerden örneklem alma yoluna gidilmemiş ve tüm öğrencilerin bilgilerine ulaşılmıştır; ancak araştırma kapsamı gereği son üç yılda (2007-2010) mezun olan öğrencilerin bilgileri kullanılmıştır. Başarı durumunu gösteren toplam 388.973 veri üzerinde çalışma yapılmıştır. Bulgular araştırma alt problemleri doğrultusunda SPSS programı ile çözümlenerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonunda, öğrencilerin akademik başarılarının öğrenim gördükleri fakülte, bölüm ve kendi cinsiyetlerine göre farklılık gösterdiği ortaya çıkarken, öğretim elemanlarının cinsiyetine göre bir farklılık bulunmamıştır. 

ANAHTAR KELİMELER

Akademik başarı, cinsiyet ve başarı, öğretim elemanı ve başarı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.