Türk Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Deneyimlerinde Karşılaştıkları Sorunlar: Erasmus Değişim Programı Örneği

Ali Ersoy

ÖZ

Bu araştırmada Türk öğretmen adaylarının Erasmus Programı’yla gittikleri ülkelerde karşılaştıkları kültürel sorunları anlamak amaçlanmıştır. Araştırmada fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmaya 2008-2009 öğretim yılında Erasmus Programı’yla yurtdışına giden altı öğretmen adayı katılmıştır. Odak grup görüşmesiyle toplanan verilere tematik analiz uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcılar kültürü, insanın deneyimlerinden öğrendiklerinin tümü olarak tanımlamıştır. Onlar kültürlerarası deneyimlerinde, İngilizceyi etkili konuşamama, kültürel farklılık hissetme ve kültürel önyargılar konularında sorunlar yaşamıştır. Bu sorunların çözümünde İngilizce konuşulan sosyal ortamlara katılma, kültürel farklılıkların nedenlerini anlama ve kültürel önyargılarla mücadele etmede, kendi kültürünü tanıtma ile farklı kültürleri tanıma gibi yollar izlenmiştir. Sonuç olarak, Erasmus Programı’na katılan öğretmen adayları yabancı dil yeterliklerini geliştirme, kültürlerarası farkındalıklarını arttırma ve önyargılarını ortadan kaldırma konularında duyarlılık kazandıklarını belirtmiştir. Bu nedenle, öğrenci değişim programlarına daha fazla sayıda öğretmen adayının katılımının teşvik edilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Kültürlerarası deneyim, çokkültürlülük, öğrenci değişimi, Erasmus

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.