İlköğretim 3, 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Motivasyonlarının İncelenmesi

Mustafa Yıldız

ÖZ

Okuma motivasyonu, bireyleri okumaya yönelten içsel ve dışsal faktörler olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada ilköğretim 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik içsel ve dışsal motivasyonlarının cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerinden etkilenme durumu incelenmiştir. Tarama modeli çerçevesinde yürütülen çalışmaya 520 öğrenci katılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde çift yönlü MANOVA ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, dışsal motivasyonun kız öğrencilerin okumaya yönelmelerinde erkeklerden daha etkili olduğunu; sınıf düzeyi arttıkça okumaya yönelik içsel ve dışsal motivasyonun azaldığını göstermiştir. Son yıllarda okuma alışkanlığını geliştirmeye dönük uygulamalara rağmen sınıf düzeyi ilerledikçe öğrencilerin okuma motivasyonlarının azalmasının ciddi bir sorun olduğu düşünülmektedir. Bu durum Türkiye’de ilköğretim düzeyinde öğrencilerin okuma motivasyonlarının artırılmasına dönük çalışmaları gerekli kılmaktadır

ANAHTAR KELİMELER

Okuma motivasyonu, içsel motivasyon, dışsal motivasyon, ilköğretim öğrencileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.