Cilt 41, Sayı 183 (2016)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı

MAKALELER

Öğretmen Liderliğini Açıklamaya Yönelik Bir Model: Dağıtımcı Liderlik, Örgütsel Öğrenme ve Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algısının Öğretmen Liderliğine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Türker Kurt
Otizmli Çocuklara Aşamalı Yardımla Çizelge Kullanım Becerilerinin Kazandırılmasında Tablet Bilgisayar Çizelge Programının Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Özge Eliçin, Volkan Tunalı
İlkokul Öğrencilerinin Modelleme Süreçleri: Suç Problemi | PDF | | PDF (English) |
Neslihan Şahin, Ali Eraslan
Kültür Öğretmenleriyle Hizmet İçi Eğitim Kapsamında Yaratıcı Drama Üzerine Bir Çalışma: Katılımcı Görüşlerinin Nitel Analizi | PDF | | PDF (English) |
Nihan Akkocaoğlu Çayır, Burcu Akhun, Pınar Özdemir Şimşek
Düzenli Alkol Kullanımı Olan Üniversite Öğrencileri Arasında Madde Kullanımı İle İlişkili Psikolojik Faktörler | PDF | | PDF (English) |
Hatice Demirbaş, İnci Özgür İlhan, Fatma Yıldırım, Yıldırım Beyatlı Doğan
Öz Belirleme Kuramı Perspektifinden Matematik Kaygısı, Motivasyon ve Temel Psikolojik İhtiyaçlar | PDF | | PDF (English) |
Malik Durmaz, Recai Akkuş
İşbirlikli Mentorluk Penceresinden Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi | PDF | | PDF (English) |
Sıtkıye Kuter
Türkiye’deki Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki İyilik Durumlarının Bazı Demografik ve Kontekst Değişkenleri ile İlişkisi: Çok Değişkenli Analiz | PDF | | PDF (English) |
Sündüs Yerdelen, Semra Sungur, Robert M. Klassen
Kıbrıslı Türk Öğrencilerin Yazma Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ahmet Güneyli
Duygusal Zekanın Alana Özgü Yaratıcılığı Yordama Düzeyi: Üstün Zekalı Öğrenciler Üzerinde Bir İnceleme | PDF | | PDF (English) |
Feyzullah Şahin, Esin Özer, Mehmet Engin Deniz
Yaşam Boyu Öğrenmenin Önemli Bir Aşaması: Yetişkin Okuryazarlığı ve Yararları (Kayseri Örneği-Türkiye) | PDF | | PDF (English) |
Ali Göçer
Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Mutluluk, Psikolojik İyi-Oluş ve Yaşam Doyumlarına Etkisi: Facebook ve Twitter Örneği | PDF | | PDF (English) |
Uğur Doğan
İlişkilendirme Becerisinin Matematik Öğretiminde Kullanımının Geliştirilmesi İçin Kavramsal Çerçeve Önerisi | PDF | | PDF (English) |
Erhan Bingölbali, Medine Coşkun
Okumada Kaygı ve Anlama: Ana Fikri Bulamıyorum Öğretmenim! | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Katrancı, Yasemin Kuşdemir
Hayat Bilgisi Dersinde Uygulanan Değer Eğitimi Programının Özsaygı, Sosyal Problem Çözme Becerisi ve Empati Üzerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ebru Uzunkol, Selma Yel
Lise Öğrencilerinde Reddedilmişlik Duygusu, Akademik Başarı, Akademik Yeterlik ve Eğitimsel Amaçlar Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Gökmen Arslan
Hikaye Temelli Sosyal Beceri Eğitim Programının 5-6 Yaş Çocukların Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Serpil Pekdoğan
Matematik Analiz Dersinde Öğretim Elemanlarının Tercih Ettiği ve Ders Kitabının İçerdiği Örneklerin Yapısal İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Eyüp Sevimli
Profesyonel Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Tutumların Yordanmasında Benlik Kurgusu ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü | PDF | | PDF (English) |
İlhan Yalçın
Bir Beden Eğitimi Dersi Çiz | PDF | | PDF (English) |
Cenk Temel, Mehmet Güllü


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337