Profesyonel Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Tutumların Yordanmasında Benlik Kurgusu ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü

İlhan Yalçın

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, genç yetişkinlerin yaşadıkları sorunların çözümünde başvurdukları destek kaynaklarının saptanması ve benlik kurguları ve sosyal desteğin profesyonel psikolojik yardım aramaya ilişkin tutumları anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadığının incelenmesidir. Çalışma grubunu 229 üniversite mezunu birey oluşturmaktadır. Katılımcılara Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği-Kısa Formu, İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde ve aşamalı çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, bireylerin sorunların çözümünde öncelikli olarak ailelerinden, eşlerinden ve arkadaşlarından yardım istedikleri saptanmıştır. Regresyon analizinde, bireyci benlik kurgusu, toplulukçu benlik kurgusu ve arkadaşlardan algılanan sosyal desteğin bireylerin profesyonel psikolojik yardım aramaya ilişkin tutumlarını yordadığı bulunmuştur. Bireyci benlik kurgusunun ve arkadaşlardan algılanan sosyal desteğin profesyonel psikolojik yardım aramaya ilişkin tutumları pozitif yönde, toplulukçu benlik kurgusunun ise negatif yönde yordadığı saptanmıştır. Elde edilen bulgular, ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve gelecekteki araştırmalar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Profesyonel psikolojik yardım arama, Benlik kurgusu, Algılanan sosyal destek


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.3083

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.