Matematik Analiz Dersinde Öğretim Elemanlarının Tercih Ettiği ve Ders Kitabının İçerdiği Örneklerin Yapısal İncelenmesi

Eyüp Sevimli

ÖZ

Bu çalışmanın amacı mühendislik matematiğinde ders kitaplarının içerdiği ve öğretim elemanlarının tercih ettiği örnekleri, yapısal özelliklerine göre değerlendirmek ve öğretim elemanlarının örnek tercihlerine etki eden durumları belirlemektir. Nitel-yorumlayıcı paradigmaya sahip olan çalışmada, veri toplama süreci içerik analizi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında değerlendirilen öğretim içerikleri, bir mühendislik fakültesinde, Matematik Analiz dersini veren beş öğretim elemanın ders notları ve ders kitabından elde edilmiştir. Öğretim içeriğinde yer alan örnekler yapısal özelliklerine göre değerlendirilirken, temsil, dil ve bilgi bileşenleri göz önünde bulundurulmuş; veriler, betimsel istatistik kullanılarak sunulmuştur. Öğreticilerin örneklendirme davranışına etki edebilecek olası durumları tespit etmek için yarı-yapılandırılmış görüşmelerden yararlanılmıştır. Bulgular, ders kitabı ile benzer olarak ders notlarında da formel dil ve işlemsel bilgi yapısına sahip örneklerin daha sık kullanıldığını göstermiştir. Bununla birlikte ders kitabından farklı olarak, ders notlarında, grafik yerine cebirsel temsiller daha fazla yer almıştır. Çalışma sonuçları, öğretim elemanlarının tercih ettiği örnek yapılarının, ders kitabı ile genel anlamda benzerlik gösterdiğini ancak epistemolojik inanç, öğretim ortamının niteliği ve yararlanılan kaynakların örnek tercihinde belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Kitap yazarları ve araştırmacılar için öğretim pratiğine katkı sağlamak üzere, gelecekte yapılabilecek bazı çalışma önerileri paylaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Örneklendirme süreci, Matematik analiz, Öğretim elemanı, Ders kitabı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4547

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.