İlişkilendirme Becerisinin Matematik Öğretiminde Kullanımının Geliştirilmesi İçin Kavramsal Çerçeve Önerisi

Erhan Bingölbali, Medine Coşkun

ÖZ

Bu çalışmanın amacı matematik derslerinde ilişkilendirmenin nasıl yapılabileceğine dair bir kavramsal çerçeve ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle hem matematik hem de matematik eğitimi açısından ilişkilendirmenin önemi üzerinde durulmuştur. Daha sonra matematik eğitiminde ilişkilendirmenin genel olarak hangi anlamda ele alındığı açıklanmıştır. Devamında, ilişkilendirme becerisinin operasyonel hale getirilmesine katkı sunmak amacıyla, bu becerinin dört ana bileşenden oluştuğu ortaya konulmuştur; i.)kavramlar arası ilişkilendirme, ii.) farklı gösterimler arasında ilişkilendirme, iii.) gerçek hayatla ilişkilendirme ve iv.) farklı disiplinlerle ilişkilendirme. Her bir bileşen örneklerle açıklanmış ve sonrasında bu bileşenlerin birbiriyle ilişkileri irdelenmiştir. Çalışma bu kavramsal çerçevenin matematik öğrenimi ve öğretimi açısından sağladığı faydalar hakkındaki tartışma ve ileri araştırmalara dönük sonuç ve öneri kısımları ile sonlandırılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik öğretiminde ilişkilendirme, İlişkilendirme becerisi, Farklı disiplinlerle ilişkilendirme, Farklı gösterimler arasında ilişkilendirme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4764

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.