Lise Öğrencilerinde Reddedilmişlik Duygusu, Akademik Başarı, Akademik Yeterlik ve Eğitimsel Amaçlar Arasındaki İlişki

Gökmen Arslan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinde reddedilmişlik duygusu, akademik başarı, akademik yeterlik ve eğitimsel amaçlar arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri incelemektir. Çalışma grubu farklı sosyoekonomik düzeylere sahip ve 9-12 sınıfta okuyan 217 (%61.5) kız ve 136 (%38.5) erkek olmak üzere 353 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaşları 15 ile 19 arasında değişmektedir (Ortalama = 16.93 ve standart sapma = .95). Verilerin analizinde SPSS 22 ve LISREL 8.5 programları aracılığıyla korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçları, reddedilmişlik duygunun akademik yeterlik, eğitimsel amaçlar ve akademik başarı ile negatif, akademik yeterlik ve eğitimsel amaçların akademik başarı ile pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca yapısal modele ilişkin sonuçlar, reddedilmişlik duygusunun eğitimsel amaçlar, akademik yeterlik ve akademik başarıyı negatif yönde yordadığını göstermiştir. Diğer yandan, akademik yeterlik ve eğitimsel amaçlar akademik başarıyı pozitif yönde yordamıştır. Sonuç olarak eğitimsel amaçların ve akademik yeterliğin reddedilmişlik duygusu ve öğrencilerin akademik başarısı arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü üstlendiği görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Aidiyet duygusu, Akademik yeterlik, Eğitimsel amaçlar, Akademik başarı, Ergenlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.5562

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.