Bir Beden Eğitimi Dersi Çiz

Cenk Temel, Mehmet Güllü

ÖZ

Bu araştırmanın amacı 11-12 yaş grubu öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin algılarının çizdikleri resimler aracılığıyla incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği benimsenmiştir. Araştırma grubunu Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerindeki 9  İl’deki 20 okulda öğrenim gören 11-12 yaş grubu 691 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, resimlerde dokuz temanın bulunduğu belirlenmiştir. Araştırma verilerine, resimlerde yer alan her bir temanın frekans ve yüzdeleri alınarak analiz edilmiş ardından tablolaştırılmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin beden eğitimi dersini; az sayıda spor branşlarının sürekli tekrar edildiği, bunlara ilişkin temel tekniklerinin öğrenildiği, derste spor algısının ve sportif performansın ön planda olduğu, derse erkek öğrenciler ile herhangi bir bedensel/zihinsel engelli bulunmayan öğrencilerin egemen olduğu, açık alanda yapılan, doğal çevre öğeleriyle ilişkilendirilen ve mutluluk veren bir ders olarak algıladıkları tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Beden eğitimi dersi, Çizim, Resim, Öğrenci


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.5106

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.