Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Mutluluk, Psikolojik İyi-Oluş ve Yaşam Doyumlarına Etkisi: Facebook ve Twitter Örneği

Uğur Doğan

ÖZ

Bu çalışmada lise öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini (SAS) kullanımının psikolojik iyi oluş, mutluluk ve yaşam doyumunu yordayıp yordamadığı amaçlanmıştır. SAS’ların kullanımını belirlemek için öğrencilere “Facebook” ve “Twitter” sosyal ağlarında günde kaç saat geçirdikleri sorulmuş, iki süre toplanarak SAS kullanımı olarak ele alınmış ve analizler toplam süre üzerinden yapılmıştır. Bolu’daki 15 devlet lisesinde öğrenim gören 459 lise öğrencisi ile yapılmıştır. Yapılan yapısal eşitlik modellemesi sonucunda sosyal ağ kullanımının mutluluk, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumunu anlamlı olarak yordadığı görülmektedir. Oluşturulan yapısal eşitlik modellemesinin uyum indekslerinin (x2: 483.28, df: 166, x2/df: 2.91, RMSEA: 0.065, NNFI: 0.95, CFI: 0.95, SRMR: 0.057, GFI: 0.91) iyi uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre lise öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanımı öğrencileri mutlu etmede, psikolojik iyi oluş sağlamada ve yaşam doyumu sağlamada önemli bir yordayıcıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal ağ kullanımı, Mutluluk, Psikolojik iyi-oluş, Yaşam doyumu, Lise öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4616

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.