İlkokul Öğrencilerinin Modelleme Süreçleri: Suç Problemi

Neslihan Şahin, Ali Eraslan

ÖZ

Biliş ve biliş-ötesi düşünme süreçlerini içeren model ve modelleme yaklaşımlarının öğrencilere okulun ilk yıllarından yükseköğrenime kadar her seviyede tanıtılmasının gerekliliği son yıllarda matematik eğitimcileri tarafından oldukça çok vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin model oluşturma etkinlikleri üzerinde düşünme süreçlerini inceleyerek eğer varsa bu süreçlerde karşılaşılan güçlükleri ortaya çıkarmaktır. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Karadeniz bölgesinde büyük bir ilin merkezinde bulunan bir devlet üniversitesine bağlı vakıf kolejinde gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Belirlenen ilkokul 4. sınıf öğrencilerine uygulanan beş haftalık bir ön çalışmanın ardından odak grupta yer alacak üç öğrenci ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Oluşturulan odak gruba model oluşturma etkinliği olan Suç problemi verilerek çalışmaları istenmiş ve tüm süreç video ile kayıt altına alınmıştır. Video kayıtları yazılı olarak çözümlendikten sonra öğrencilerin çalışma kâğıtlarıyla beraber Blum ve Ferri’nin (2009) modelleme döngüsü kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları öğrencilerin süreç boyunca günlük yaşamla ilişkili varsayımları denedikleri, fikirler ürettikleri, modellerinin doğruluğunu gerçek yaşamla ilişkilendirerek test ettiklerini ve modellerinin genellenebilir olmasına çalıştıklarını ortaya koymuştur. Fakat diğer taraftan süreçte öğrenciler problemi anlama ve nitel veriyi yorumlama gibi bir takım güçlüklerle de karşılaşmışlardır.

ANAHTAR KELİMELER

İlkokul öğrencileri, Model oluşturma etkinliği, Matematiksel modelleme, Modelleme süreci, Suç problemi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6011

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.