İşbirlikli Mentorluk Penceresinden Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi

Sıtkıye Kuter

ÖZ

Bu çalışma, bir öğretmen eğitimi programının Öğretmenlik Uygulaması dersinde ikili ve üçlü-görüşmeleri içeren işbirliğine dayalı mentorluk modelinin öğretmen adayları ile okul mentorlarının mesleki gelişimlerini nasıl etkilediğini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmada modelin katılımcıların gelişimi üzerindeki katkılarını kapsamlı olarak incelemek için ayrıntılı veri toplamaya olanak veren nitel-değerlendirici durum çalışmasından yararlanılmıştır. İncelenen durumu daha iyi anlayabilmek ve çalışmanın güvenilirliğini artırmak için yarı-yaplandırılmış görüşmeler, otobiyografiler ve yansıtıcı günlükler aracılığıyla elde edilmiş veri ve yöntem çeşitlemesi kullanılmıştır. Çalışmanın yinelenmesinin uygulanabilirliğini artırmak amacıyla, çoklu veriler, önceden belirlenmiş kategoriler oluşturmaya ağırlık verilerek içerik çözümlemesi yoluyla çözümlenmiştir. Çeşitlenen bulgular, katılımcıların kişisel ve mesleki becerilerinin gelişiminde mentorluğun etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular, aynı zamanda, mentorluk sürecinin geliştirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken öğretim ve programla ilgili birtakım önemli sonuçlar doğurmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

İşbirliğine dayalı mentorluk, Öğretmen eğitimi programı, Mesleki gelişim, İkili ve üçlü görüşmeler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.3728

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.