Cilt 38, Sayı 170 (2013)

MAKALELER

6. - 8. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Katılımında Algıladıkları Sosyal Desteğin Rolü | PDF |
Deniz Hünük, Recep Ali Özdemir, Gülşen Yıldırım, Hülya Aşçı
Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlik İnançları: Değerler ve Uygulamalar | PDF (English) |
Altay Eren
Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine Göre Öğretim Elemanlarının Ruhsal Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri | PDF |
Soner Polat, Tijen Tülübaş
Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Uyarlama,Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF |
Bekir Fatih Meral, Atilla Cavkaytar
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrenci Ailelerinin Okul Yaşamına Katılım Eğitimi Konusundaki Görevlerine İlişkin Veli Algıları | PDF |
Mehmet Özbaş
Eğitim Süreci Öğrenci Değerlendirmeleri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması ve Etkili Öğretim Elemanlarını Tanımlayan Alt Boyutların Belirlenmesi | PDF |
Sevgi Özgüngör
Veri Madenciliği Yöntemleri ile Kurumsal E-Öğrenme Başarı Modeli Geliştirilmesi | PDF |
Yasemin Aydoğdu, Zuhal Tanrıkulu
Yapay Sinir Ağları ile Öğrenci Başarısı Tahmini | PDF |
Kemal Turhan, Burçin Kurt, Yasemin Zeynep Engin
Ergen Örneklemde Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin Cinsiyetlere Göre Ortalama ve Kovaryans Yapılarıyla Ölçme Eşdeğerliği | PDF |
Mediha Korkmaz, Oya Somer, Duygu Güngör
Zihin Engelli Çocukların Annelerinde Sosyal Beceri Dereceleme Sistemi Ebeveyn Formu’nun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi | PDF |
İlknur Çiftçi Tekinarslan, Elif Sazak Pınar, Bülbin Sucuoğlu
Öğretmen Adaylarının Özsaygı ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin Problemli İnternet Kullanımıyla İlişkisi | PDF |
İlknur Reisoğlu, Nuray Gedik, Yüksel Göktaş
Hacettepe Üniversitesi'nde Cinsiyet ile Akademik Kariyer Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF (English) |
İlknur Gönenç, Şenay Akgün, Sevkat Bahar Özvarış, Tanfer Emin Tunç
Türkiye’deki Sosyoekonomik Seviyeye Bağlı Matematik Başarı Farklılıklarının Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılması | PDF |
Zeynep Ebrar Yetkiner Özel, Serkan Özel, Bruce Thompson
Düz Anlatım Yöntemine Göre Oluşturulan E-Öğrenme Türlerinin Öğrenci Başarısına Etkisinin Karşılaştırılması | PDF (English) |
Necmi Eşgi
PowerPoint Öğretim Materyalleri ile Somut Öğretim Materyallerin Öğrenme Etkililiği Açısından Karşılaştırılması | PDF |
Zeynel Kablan, Tuğba Baran, Çağla Işık, Fatma M. Kal, Ömer Hazer
Lisans Öğrencilerini Yükseköğrenim Görmeye Yönelten Nedenler ve Sosyalleşme Taktikleri | PDF |
Ceren Özkan, Sıdıka Gizir
Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine Yönelik Algıları | PDF |
İlke Evin Gencel
İngilizce Öğrenen Türklerin Şikâyet Söz Eylemi Üzerine bir Çalışma | PDF (English) |
Ahmet Bikmen, Leyla Martı
Mutlu Okul | PDF |
İzzet Döş
8. Sınıf Amerikan ve Türk Öğrencilerinin Vatandaşlık ile İlgili Algılarının Karşılaştırılması | PDF (English) |
Nihal Baloğlu Uğurku
Türkçe ve İngilizce Derslerine Yönelik Tutumun Akademik Başarıya Etkisi | PDF |
Semin Kazazoğlu
Üstün Yetenekli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Ahlaki Yargı Düzeyine Yaratıcı Drama Programlarının Etkisinin İncelenmesi | PDF |
Saniye Bencik Kangal, Meziyet Arı
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yapılarının Modellenmesi | PDF |
Filiz Tuba Dikkartın Övez, Gözde Akyüz
Bir Yordama Çalışması: İngilizce Öğretmenlerinin Genel ve Mesleki Özyeterlik Algıları | PDF (English) |
Şaziye Yaman, Yusuf İnandı, Gökçe Esen
Gençlere Yönelik Tutum Ölçeği'nin Geliştirilmesi | PDF |
Eren Hayri Suna, Zeynep Erkan Atik, Neslihan Güney Karaman, Figen Çok
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Gereksinim Çözümlemesi | PDF (English) |
Canan Z. Karababa, Sedat Karagül
Üniversite Öğrencilerinin İlişki İnançlarının Cinsiyet ve Romantik İlişki Yaşama Durumlarına Göre İncelenmesi | PDF |
Cem Ali Gizir
Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Dönüt Kullanımının Öğretmen Boyutuyla Değerlendirilmesi | PDF |
Murat Kangalgil
Almanya’da Bavyera Eyaleti İlköğretim Ders Kitaplarında Türk İmgesi Üzerine Bir Analiz | PDF |
Hakan Dedeoğlu
Türkiye’deki üniversite senatolarının rolleri ve işlevleri | PDF (English) |
Sinem Vatanartıran


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337