Öğretmen Adaylarının Özsaygı ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin Problemli İnternet Kullanımıyla İlişkisi

İlknur Reisoğlu, Nuray Gedik, Yüksel Göktaş

ÖZ

Bu çalışmada öğretmen adaylarının problemli İnternet kullanımlarıyla özsaygı, duygusal zekâ düzeyleri ve duygusal zekâ alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak İnternette bilişsel durum ölçeğini, Rosenberg özsaygı ölçeğini, Bar-On EQ-i duygusal zekâ ölçeğini ve demografik bilgi formunu içeren anketten yararlanılmıştır. Oluşturulan anket 11 üniversitenin eğitim fakültesinde okuyan 2200 öğrenciye uygulanmıştır. Anket uygulanan öğrencilerin 470’inin problemli İnternet kullanımına sahip olduğu belirlenmiş ve bu öğrencilerden elde edilen verilere betimsel ve kestirimsel istatistik yöntemleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda duygusal zekâ ve problemli İnternet kullanımı; özsaygı ve problemli İnternet kullanımı arasında zayıf bir ilişki belirlenmiştir. Özsaygı ve duygusal zekânın problemli İnternet kullanımının yordayıcıları olmadığı tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Problemli İnternet kullanımı, İnternet bağımlılığı, patolojik İnternet kullanımı, özsaygı, duygusal zekâ

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.