Cilt 39, Sayı 173 (2014)

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN | PDF | | PDF (English) |
Ziya Selçuk, Mehmet Palancı

MAKALELER

Eğitim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Panel Eşbütünleşme Analizi (1980-2008) | PDF | | PDF (English) |
Fatih Yardımcıoğlu, Temel Gürdal, Mehmet Emin Altundemir
Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Gözde Akoğlu, Funda Acarlar
Tahmin – Gözlem – Açıklama Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum ve Davranışlara Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ezgi Güven
Üstbiliş, Zeka ve Metinden Öğrenme Performansı Arasındaki İlişkiler | PDF | | PDF (English) |
Seda Saraç, Alev Önder, Sema Karakelle
Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumunun Örgütsel Kolektivizm ve Bireyselcilik ile İlişkisi | PDF | | PDF (English) |
Yusuf Cerit
İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Performansı ile Bellek Modellemesi ile Oluşturulan Öğrenme Tipleri Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Ergin Erginer
Okul Öncesi Çocukların Kişilerarası Problem Çözme Becerisi ve Kavram Gelişimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Sibel Yoleri
İlköğretim Öğretmenlerinin Dereceli Puanlama Anahtarlarına İlişkin Tutumlarını Yordayan Faktörler | PDF | | PDF (English) |
Safiye Bilican Demir, Ömer Kutlu, Özen Yıldırım
Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları ile Bu Yaklaşımlara İlişkin Öz-Yeterlilikleri | PDF | | PDF (English) |
Fatma Şaşmaz Ören, Ümmühan Ormancı, Ertuğ Evrekli
Psikodrama Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş ve Umutsuzlukları Üzerindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Zeynep Karataş
Hak, Özgürlük ve Sorumluluk Parametrelerinde Demokrasi Değerleri | PDF | | PDF (English) |
Feyyat Gökçe
PISA 2000’den PISA 2009’a Güney Kore’de Okuma Becerisinin Gelişimi | PDF | | PDF (English) |
B. Ümit Bozkurt
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Düzeyleri ile Akademik Yazma Başarıları Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Nihat Bayat
İlköğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri | PDF | | PDF (English) |
İlker Cırık, Ayla Oktay, Seval Fer
Elektronik Tablo Ortamında İlköğretim Öğrencilerinin Örüntüleri Araştırma Süreçleri | PDF | | PDF (English) |
Emel Özdemir Erdoğan, Pelin Turan
Dörtgenlerde Aile İlişkilerinin Yapılandırılması: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Ders Planlarının Analizi | PDF | | PDF (English) |
Elif Türnüklü
Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Cinsiyetlerine Göre Arkadaşlık İlişkileri, Sosyal Destek Algıları ve Mükemmeliyetçiliklerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Güneş Salı, Aysel Köksal Akyol
Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgisayar ve www (world wide web) Tutumlarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Murat Yalman, M. Alper Tunga
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Terim Farkındalıklarının Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Tuncay Özsevgeç, Demet Batman, Esra Yazar, Nevzat Yiğit
Yükseköğretimde Karma bir Dersin Tasarımında İyi Uygulama İlkeleri | PDF | | PDF (English) |
Aslıhan Kocaman Karoğlu, Ercan Kiraz, M. Yaşar Özden
2x2 Başarı Yönelimlerinin Matematik Tutumlarına İlişkin Yordayıcı Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ahmet Akın, Umran Akın
Kendinden Şüphe Duyma, Benlik Saygısı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerde Akademik Erteleme Eğiliminin Rolü | PDF | | PDF (English) |
Erdinç Duru, Murat Balkıs
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Sonuç Beklentisi İnançlarını Etkileyen Faktörler | PDF | | PDF (English) |
Refika Olgan, Zişan Güner Alpaslan, Ceren Öztekin
ABD’de TIMSS’e göre Düşük ve Yüksek Performans Göstermiş Okulların Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Eren Ceylan, Valarie Akerson
Okul Tükenmişliği: Algılanan Sosyal Destek, Mükemmeliyetçilik ve Stres Değişkenlerine Dayalı Bir Yapısal Eşitlik Modeli Sınaması | PDF | | PDF (English) |
Zekeriya Çam, Kaan Zülfikar Deniz, Arzu Kurnaz
Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Necded Aykaç, Özkan Çelik
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Liderlik Yönelimleri Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Hasan Arslan, Barış Uslu
Kimya Dersi Akademik Başarısının Öngörülmesine Yönelik Bir Çalışma | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Yüksel, Ömer Geban
Beden Eğitimi Derslerinde Kullanılan Farklı Öğretim Yöntemlerinin Akademik Öğrenme Zamanına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Süleyman Munusturlar, Nevzat Mirzeoğlu, A. Dilşad Mirzeoğlu
Uyarlanabilir Ortamlarda Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Meltem Eryılmaz, Nurettin Şimşek
Enneagram'dan Dokuz Tip Mizaç Modeli'ne: Bir Öneri | PDF | | PDF (English) |
Enver Demirel Yılmaz, Ali Görkem Gençer, Özge Ünal, Ömer Aydemir
Alandan ve Alan Dışından Öğretmenlik Sertifikası ile Atanan Yeni Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları | PDF | | PDF (English) |
Pervin Oya Taneri, Ahmet Ok
Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi | PDF | | PDF (English) |
Ziya Selçuk, Mehmet Palancı, Mehmet Kandemir, Hakan Dündar


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337