Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları ile Bu Yaklaşımlara İlişkin Öz-Yeterlilikleri

Fatma Şaşmaz Ören, Ümmühan Ormancı, Ertuğ Evrekli

ÖZ

Araştırma Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilen (n=174) bir tarama çalışmasıdır. Araştırmada öğretmen adaylarının tercih ettikleri alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde ve demografik özelliklerine ilişkin bilgilerin alınmasında kapalı uçlu ve yarı açık uçlu sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin öz-yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla ise “Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öz yeterlilik ölçeği” kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adayları portfolio, performans değerlendirme, kavram haritaları, gözlem ve kavram karikatürleri gibi öğeleri ilerideki öğretmenlik yaşantılarında sıklıkla kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca MANOVA sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin öz-yeterliliklerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterirken, bölüm ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının kullanımına yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Alternatif ölçme-değerlendirme, öz-yeterlilik, sınıf öğretmen adayı, fen bilgisi öğretmen adayı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.