Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Düzeyleri ile Akademik Yazma Başarıları Arasındaki İlişki

Nihat Bayat

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile akademik yazma başarıları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmanın katılımcılarını altı farklı anabilim dalında öğrenimlerini sürdüren 181 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların eleştirel düşünme düzeylerine ilişkin veriler Watson-Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği’yle, akademik yazma başarı düzeylerine ilişkin veriler ise yazdırılan akademik yazıların değerlendirilmesi yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler istatistik programında çözümlenmiştir. Yapılan çözümleme sonucunda öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile akademik yazma başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırmanın verilerinden elde edilen bulgulara dayanarak öğretmen adaylarının akademik yazma başarı düzeylerinin artırılmasında eleştirel düşünme düzeylerinin dikkate alınması önerilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Eleştirel düşünme, akademik yazma, öğretmen adayları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.