Cilt 42, Sayı 190 (2017)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Jale Çakıroğlu, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul, Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr.Mehmet Palancı

MAKALELER

İlkokul 4. Sınıfta Dienes İlkelerine Göre Yapılandırılmış Geometri Etkinliklerinin Öğrenci Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Hayri Sarı, Neşe Tertemiz
Çevrimiçi Riskler ve Ebeveyn Aracılık Stratejileri: Türkiye’de ve Avrupa’da Yaşayan Türk Kökenli Çocuk/Ergenlerin Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Fatih Bayraktar
Ortaöğretim Öğrencileri İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Öğretim Programı İhtiyaç Analizi: (Bir Anadolu Lisesi Örneği) | PDF | | PDF (English) |
Tuba Acar Erdol, F. Dilek Gözütok
Eğitim Politikalarındaki Değişimlerin Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Duyguları Üzerindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Deniz Atal Köysüren, Deniz Deryakulu
RTI Modelinin Özel Eğitime Gereksinimi Olan 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmeleri Üzerindeki Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Yusuf Ölmez, Ziya Argün
Öğretmen Adaylarının 21. yy. Öğrenen Becerileri Kullanımları ve 21. yy. Öğreten Becerileri Kullanımları Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Derya Orhan Göksün, Adile Aşkım Kurt
Sosyal Risk Altındaki Çocukların Eleştirel Düşünme Becerileri İle Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin Görsel Sanatlar Eğitimi Yoluyla Çözümlenmesi | PDF | | PDF (English) |
İrfan Nihan Demirel, Serap Buyurgan
Lise Öğrencilerinin Umut Düzeylerinin Yordanması: Akademik Öz- Yeterlik ve Problem Çözmenin Rolü | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Atik, Zeynep Erkan Atik
Matematik Okuryazarlığı Problemleri İçin Yeni Bir Sınıflama Önerisi | PDF | | PDF (English) |
Murat Altun, Işıl Bozkurt
Öğretmenlerin Mesleki Öğrenme Topluluğundaki Yapılandırmacı Ders Planı Hazırlama Deneyimleri: İlkokul Öğretmenleriyle Yapılmış Bir Örnek Olay Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Esma Çolak
Öğrencilerin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınav Başarılarının Belirleyicileri: Okul Dışı Değişkenlere İlişkin Bir Analiz | PDF | | PDF (English) |
Gülay Aslan
İzlemeye Dayalı Durum Belirlemenin Kullanımı Açısından 2012 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programının İncelenmesi: Türkiye Örneği | PDF | | PDF (English) |
Ezel Tavşancıl, Özge Altıntaş, Cansu Ayan
Amaç Belirlemenin Dinlediğini Anlama Üstündeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Yeşim Yurdakul, Nihat Bayat
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Öğretmen ve Çocuk Değişkenleri Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Nilüfer Kuru, Berrin Akman
İlköğretim Düzeyinde Yapılan Argümantasyon Çalışmalarına Yönelik Tematik İçerik Analizi | PDF | | PDF (English) |
Hasan Bağ, Muammer Çalık
Çocuk ve Gençlerin Aile Ortamı İçinde Yeni Medya Kullanımı Alanında Ailelerin Eğitim Sürecindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Łukasz Tomczyk, Arkadiusz Wąsiński
Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenleri İçin Bir Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Ölçeği | PDF | | PDF (English) |
Xiaobing Su, Xiaorui Huang, Chun Zhou, Maiga Chang
Okul Öncesi Dönemdeki Erken Müdahale Uygulamalarına Farklı Bir Bakış: Üstün Yetenekli Çocuklar için Erken Zenginleştirme | PDF | | PDF (English) |
Adile Gülşah Saranlı
Ortaöğretimde Öğrenci Devamsızlığı Buna Dönük Okul Uygulamaları ve Önerilen Politikalar | PDF | | PDF (English) |
Emine Önder
İlkokul Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Erkan Çer
PISA 2009 Uygulamasına Katılan Ülkelerin Okuma Becerileri Alt Test Sonuçlarının Profil Analizi ile Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Özkan Saatçioğlu, Hamide Deniz Gülleroğlu
Müzik Dersinde Zihin Haritalama Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Müzik Dersi Başarılarına ve Zihin Haritalama Tekniğine Yönelik Tutumlarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Sibel Çoban, Ekin Selçuk
Farklı Okuma Yeteneklerindeki Öğrencilere Kelime Anlamlarının Öğretimi: Bağlam Temelli Öğretimin Okuduğunu Anlama Üzerinde Kontrollü Bir Değerlendirmesi | PDF | | PDF (English) |
İlhan İlter
Teknoloji Entegrasyonunun Eğitim Alanında Uygulanmasına Yönelik Bir Karşılaştırma: Türkiye - Güney Kore Örneği | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Hulki Başak, Hakan Şevki Ayvacı


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337