Yazma Eğilimi Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması

Kamil İşeri, Emre Ünal

ÖZ

Çalışmanın amacı, Piazza ve Siebert (2008) tarafından geliştirilmiş olan Yazma Eğilimi Ölçeği’nin (Writing Disposition Scale) Türkçeye uyarlamasını yapmak, ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini ortaya koymaktır. Çalışma grubunu, Niğde il merkezine bağlı resmi ilköğretim okullarının 4., 5. ve 6. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu kapsamda Niğde il merkezinde bulunan 25 ilköğretim okulundan toplam 3533 öğrenciden veri alınmış, 3485 veri üzerinden analiz yapılmıştır. Ölçeğin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizine göre üç boyuttan (tutku, güven, süreklilik) oluştuğu görülmüştür. Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .893; güven alt boyutu için .806, süreklilik alt boyutu için .749, tutku alt boyutu için ise .914 olarak bulunmuştur. Ölçeğin, geçerli ve güvenilir olduğu ortaya konmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Yazma eğilimi, ölçek, uyarlama

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.