Lise Son Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Aids Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Duyan Mağden, Semra Şahin, Funda Metin, Ferzan Akkaya

ÖZ

Bu çalışma, Ankara il merkezinde lise son sınıfa devam eden öğrencilerin AIDS hakkındaki bilgi ve düşüncelerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın ömeklemini 364’ü kız, 356’sı erkek, toplam 720 öğrenci oluştumıuştur.Araştırmada soru kâğıdı kullanılmış ve gözlem altında yanıtlama yöntemi ile veriler toplanmıştır. Öğrencilerin çoğunluğunun HIV/AIDS konusunda bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Bunun yanı sıra, öğrencilerin %26.8’i HIV/AIDS’li kişilerin toplumdan uzaklaştırılması /izole edilmesi gerektiğini belirtirken, %49.58’inin AIDS etkeni virüsün denize girmekle, el sıkışmakla, %48.47’sinin yanaktan öpmekle, %64.02’sinin ise bardak, çatal vb. ortak kullanımı ile bulaşacağını düşündükleri ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Lise öğrencileri, HIV/AIDS, bulaşma yolları, korunma

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.