Düzenlenmiş İki Faktörlü Çalışma Süreci Ölçeği’nin (R-SPQ-2F) Türkçeye Uyarlanması

İsmail Önder, Şenol Beşoluk

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, orijinali Biggs, Kember ve Leung (2001) tarafından geliştirilen “Çalışma Süreci Ölçeği’nin düzenlenmiş formunun Türkiye koşullarında geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Geçerlik ve güvenirliğinin saptanması amacıyla ölçek 528 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Ölçek iki ana boyuttan oluşmakta olup her bir boyut da ikişer alt boyut içermektedir. Birinci boyut, Derin Öğrenme boyutu olup Derin Güdü ve Derin Strateji alt boyutlarından oluşmaktadır. İkinci boyut, Yüzeysel Öğrenme boyutu olup Yüzeysel Güdü ve Yüzeysel Strateji alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçek 20 madde içermektedir. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular faktör analizi yöntemi ile sağlanmıştır. AFA ve DFA sonuçları ölçeğin yapısının iki faktörlü model ile daha iyi açıklandığını göstermiştir. Derin Öğrenme boyutu için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.78 bulunurken, Yüzeysel Öğrenme için 0.74 bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, ölçeğin Türkiye’de de kullanılabileceğini göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme yaklaşımları, çalışma süreci ölçeği, geçerlik ve güvenirlik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.