Cilt 37, Sayı 166 (2012)

MAKALELER

Öğrencilerin Akıcı Okumalarına Göre Okuma-Anlama Stratejilerini Kullanma Düzeyleri | PDF |
H. Ömer Beydoğan
Terapötik Bir Araç Olarak Bağışlama: İyileştirici Etken OlarakBağışlama Olgusunun Psikolojik Danışma Sürecinde Kullanımı | PDF |
Bengü Ergüner Tekinalp, Şerife Terzi
Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarının Öğretmen ve Öğretmen Adaylarınca Değerlendirilmesi | PDF |
Gürbüz Ocak
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Fonolojik FarkındalıkBecerileri ile Okuma Becerileri Arasındaki İlişki* | PDF |
Özge Erdoğan
İlköğretim Öğretmenlerinin BT Okuryazarlık Düzeyleri ve BT’yi Öğretim ve Mesleki Gelişim Amaçlı Kullanımlarının İncelenmesi | PDF |
Şirin KARADENİZ, Zehra VARIŞ
Sınıf, Fen ve Matematik Öğretmenlerinin Özyeterliklerini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi | PDF |
Gülbir Gür, Jale Çakıroğlu, Yeşim Çapa Aydın
Öğretmen Adayları Vektör Analizindeki Bazı Önemli Operatörleri Ne Derece Biliyorlar? | PDF (English) |
Gamze Sezgin SELÇUK, Burak KARABEY, Serap ÇALIŞKAN
Türk ve Azeri Öğretmen Adaylarında Çevre Bilinci | PDF |
Sinan Erten
Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Etkinlik Kavramına Dair Algıları | PDF |
Ali Bozkurt
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri | PDF |
Veli Toptaş
Türk Ergenlerde Özerklik ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası Kullanımı | PDF |
Nehir Sert, John Adamson, Şener Büyüköztürk
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Uzunluk, Alan ve Hacim Ölçülerindeki Performansları | PDF |
Gulcin Tan Şişman, Meral Aksu
Öğretmen Adaylarının Seçiminde Uygulanan Mülakat Sınavının Geçerlik ve Güvenirliği: KKTC Örneği | PDF |
Hasan ÖZDER
Müzede Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Türkiye’de Gelişimi | PDF |
Ayşe Okvuran
Müzik Öğrencilerinde Algılanan Performans Kaygısının Fiziksel,Davranışsal ve Bilişsel Özellikleri: Nitel Bir Çalışma | PDF |
Zeynep Deniz Yöndem
Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği’nin (ÖYÖ) Geliştirilmesi | PDF |
Çağlar Çağlar
Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda Şifreleme İddiaları ve Adayların Şifrelemeyi Kullanıp Kullanmadığını Belirleyen Bir Yöntem Önerisi | PDF |
M. Kadir Doğan
Yükseköğretimde Okul Terki: Nedenler ve Çözümler | PDF |
Tuncer Bülbül
PISA Öğrenci Anketinin Kültürler Arası Eşdeğerliği* | PDF |
Mustafa Asil, Selahattin Gelbal
Yükseköğretimde Yeni Bir Üniversite Paradigmasına Doğru | PDF |
Hasan ŞİMŞEK, Tufan ADIGÜZEL
Coğrafya Öğretmenlerinin Postmodern Coğrafya Algıları | PDF |
Mustafa Öztürk
Üç Aşamalı Test, Kavram Haritası ve Analoji Kullanılarak Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı KonusundakiKavram Yanılgılarının Belirlenmesi* | PDF |
Işıl Aykutlu, Ahmet İlhan Şen
Normal ve Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarının Dil Edinimine İlişkin Görüşleri ile Çocuklarıyla Etkileşim Biçimlerinin Karşılaştırılması | PDF |
Figen Turan
Erteleme: Özellik Modellerinin Gözden Geçirilmesi | PDF |
Arif Özer
Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu’nun (GOBDÖ-2-TV) Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması: Türkiye Standardizasyon Çalışması | PDF |
İbrahim Halil Diken, Avşar Ardıç, Özlem Diken, James E. Gilliam


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337