Cilt 36, Sayı 162 (2011)

MAKALELER

Denetim Odağı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma | PDF |
Ali Rıza Terzi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutumları ve Görüşleri | PDF |
Sevgi Turan, Özcan Demirel
Plato’nun ‘Cumhuriyet’ ve Aristo’nun ‘Politika‘ Adlı Eserlerinde Eğitim Kavramı | PDF (English) |
Selahattin Turan
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Evrim Teorisi’ne ve Bilimin Doğasına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma | PDF (English) |
Serhat İrez, Çiçek Dilek Özyeral Bakanay
Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarını Değerlendirmesinde Etkili Olan Faktörler | PDF (English) |
İlker Kalender
Lise Öğrencilerinin Parçalı Fonksiyon Üzerine İşaret Fonksiyonu Bilgisini Oluşturma Süreci | PDF (English) |
Murat Altun, Aslıhan Yılmaz
PISA 2006 Sonuçlarına Göre Öğretme-Öğrenme Süreci Değişkenlerinin Öğrencilerin Fen Okuryazarlıklarına Etkisi | PDF |
Şengül Saime Anagün
Üç İngilizce Öğretmen Eğitmeninin Ortak Yansıtmalarından Ortaya Çıkan Yansıtmalı Tipolojisi | PDF (English) |
Ayşegül Amanda Yeşilbursa
Yetişkin Temel Eğitimi Uygulamalarına İngiltere’den Bir Örnek: `Okuma Hakkı` Kampanyası Deneyimi | PDF |
Ahmet Yıldız, Hayriye Tuğba Öztürk
İki Boyutlu Benlik Saygısı: Kendini Sevme/Özyeterlik Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF (English) |
Tayfun Doğan
Akademik Özgürlük: Türkiye’deki Akademisyenlerin Algıları | PDF (English) |
Aydın Balyer
Romantik İlişkilerde İzlenim Ayarlamacılığı: Stres ve Psikolojik Belirtiler | PDF (English) |
Ayda Büyükşahin Sunal, Ali Dönmez
İlişki Niteliği Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF |
Nilüfer Özabacı
ÖSS Puanı ve Lisans Mezuniyet Notunun KPSS 10 Puanını Yordama Gücü | PDF |
Hüseyin Hüsnü Bahar
Türkiye`de Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Tutumları | PDF (English) |
Kerim Gündoğdu
Eğitim Yönetiminin Değişen Bağlamı ve Eğitim Yönetimi Programlarına Etkisi | PDF |
Ali Balcı
Türkiye’deki İngiliz Dili Eğitimi Uzmanlarının Araştırma Kültürlerinin İncelenmesi | PDF (English) |
Dinçay Köksal, Salim Razı
Rasgele Veriler Üzerinde Genellenebilirlik Kuramı ve Klasik Test Kuramı’na Göre Güvenirliğin Karşılaştırılması | PDF |
Neşe Güler
Üstün Başarılı Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri, Matematiğe Karşı Motivasyonları ve Düşünme Stilleri | PDF |
Oylum Akkuş İspir, Zeynep Sonay Polat Ay, Elif Saygı
“İngilizce Öğretim Yöntemleri” Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Öğrenme Deneyimlerinin İncelenmesi | PDF (English) |
Sumru Akcan
İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Mükemmeliyetçilik Boyutları: Kaygı, Yaşam Doyumu ve Akademik Başarı ile İlişkileri | PDF (English) |
Aslı Uz Baş
Öğrencilerin Hız Kavramı Hakkındaki Düşüncelerinin Farklı Bağlamlardaki Tutarlılığı | PDF (English) |
Behzat Bektaşlı, Gültekin Çakmakçı
Sağlıklı Yaşam Stili Bir Fen Eğitimi Konusu mudur? – İlköğretim Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi, İçecek ve Yemek Seçimleri Çalışması | PDF (English) |
Nika Golob
Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanımı ve Öğretmenlerinin Okuduğunu Anlama Öğretim Uygulamalarının İncelenmesi | PDF |
Berrin Baydık
PISA 2009 Öğrenci Anketinde Yer Alan Bilgisayar Tutum Boyutunun Kültürlerarası Eşitliğinin İncelenmesi | PDF (English) |
Cem Güzeller


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337