Cilt 36, Sayı 159 (2011)

MAKALELER

Yansıtma Materyalleriyle Desteklenen İşbirlikli Öğrenmenin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özdüzenlemeli Öğrenmelerine Etkileri | PDF |
Hülya Güvenç
Değişen Öğretmen Rolleri: Öğretmen Adaylarının Düşünceleri | PDF (English) |
Melek Çakmak
Okul Müdürlerinin Niteliklerine İlişkin Olarak Öğretmenlerin Oluşturdukları Bilişsel Kurgular: Fenomonolojik Bir Çözümleme | PDF |
Engin Karadağ
Öğretmenlerin Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Yapılarıyla İlgili Bilgileri | PDF |
Sinem Baş, Bülent Çetinkaya, Ayhan Kürşat Erbaş
İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi | PDF |
Mehmet Barış Horzum
Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF |
M.Betül Yılmaz, Feza Orhan
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin Cinsiyet, Kişisel Anlamlılık, Depresyona Yatkınlık ve Sürekli Kaygı Düzeyleriyle İlişkisi | PDF (English) |
İbrahim Keklik
Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları | PDF |
Hasan Demirtaş, Melike Cömert, Niyazi Özer
Yükseköğretim Hizmetlerinde Tolerans Kuşağı: Öğrenci Hizmetleri ile İlgili Tanımlayıcı Hizmet Kalitesi Modeli | PDF (English) |
Halil Nadiri, Kashif Hussain, Jay Kandampully
Medya Dünyasının Gerçek Dünyayı Yansıtma Düzeyinin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Belirlenmesi | PDF |
Çavuş Şahin, Sait Tüzel
Farklı Branşlardaki İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Durum Belirleme Hakkındaki Düşünceleri | PDF (English) |
Mustafa Metin, Salih Birişçi
Eğitim Kurumu Kaynakları, Aile Özellikleri ve Öğrenci Başarısı: Türkiye’den Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Örneği | PDF (English) |
Hasan Mohammadi, Pınar Akkoyunlu, Murat Şeker
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi | PDF |
Kubilay Yazıcı
Akran Arabulucuların Arabuluculuk Sürecine İlişkin Algıları | PDF (English) |
Abbas Türnüklü
Öğrenme ve Ders Çalışma Yaklaşımları Envanteri’nin Uyarlanması ve İlgili Yapılarla İlişkisinin İncelenmesi | PDF |
Nursel Topkaya, Barış Yaka, Tuncay Öğretmen
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanımı ile İlgili Algıları | PDF |
Veli Toptaş
Sözel Bölüm Öğrencileri Bilimin Doğası  Hakkında Sayısal Bölüm Öğrencilerinden Daha Bilgilidir; Eğitimde Yanlış Giden Nedir? | PDF (English) |
Nihal Doğan
Öfke Yönetimi Eğitimi Programının Ergenlerin Öfke Denetimi Becerilerine Etkisi | PDF |
Nerguz Bulut Serin, Hicran Genç
Tanımlayıcı ve Açıklayıcı Madde Tepki Modellerinin TIMSS 2007 Türkiye Matematik Verisine Uyarlanması | PDF |
Burcu Atar
Erasmus Değişim Programı Öğrencilerinin Geldikleri ve Türkiye’de Öğrenim Gördükleri Üniversitedeki Sınıf Yönetimine İlişkin Karşılaştırmalı Görüşleri (Anadolu Üniversitesi Örneği) | PDF |
Adnan Boyacı


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337