Cilt 42, Sayı 191 (2017)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Jale Çakıroğlu, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul, Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr. Mehmet Palancı

MAKALELER

Web Tabanlı Problem Temelli Öğrenmenin Okul Yöneticilerinin Öz-Yeterlik İnançlarına ve Yöneticilik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Songül Karabatak, Muhammed Turhan
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İlköğretim Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine ve Akademik Başarılarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ezgi Tosik Gün, Bilal Atasoy
Annelerin Çocuklarına Etkileşimli Kitap Okuma Sürecine İlişkin Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Müdriye Yıldız Bıçakçı, Sühendan Er, Neriman Aral
Fen Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme ve Sosyal Medya Destekli Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Devrim Akgündüz, Orhan Akınoğlu
Nasıl Bir Harmanlama? Karma Öğrenmede Sosyal Ağların Lise Düzeyinde Erişi ve Ağ Kullanım Davranışlarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ali Çimen, M. Betül Yılmaz
Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerin İnsansı Robot ile Etkileşimlerinin Dönüt Türleri Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Durmuş Özdemir, Selçuk Karaman
Grafik Örgütleyicilerin Dil Öğretme ve Öğrenme Alanlarındaki Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Hasan Basri Kansızoğlu
Cinsiyetin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Öğrenen Örgüt Algıları Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Fatma Kalkan
Erken Çocuklukta Sosyal Becerilere Sosyal Beceri Eğitiminin Etkisi, Sosyal Becerilerle Mizaç Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Kızbes Meral Kılıç, Fatma Abide Güngör Aytar
Okul Öncesi Dönemine Ait Hikâye ve Masallardaki Değerlerin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Şerife Cengiz, Erol Duran
Eğitimin Oyunlaştırılmasına İlişkin Öğrenci Algıları: Bir Q Metodu Analizi | PDF | | PDF (English) |
İbrahim Yıldırım
Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığı Performanslarının Aşamalı Doğrusal Model (HLM) ile İncelenmesi: PISA 2012 Türkiye Örneği | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Aksu, Cem Oktay Güzeller, Mehmet Taha Eser
Sosyal Adalet Liderliği, Okula Yönelik Tutum ve Okul Bağlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Murat Özdemir
Okul Yöneticilerinin Empatik Eğilimlerini Yordamada Öfke, Yaşam Doyumu ve Stresle Başa Çıkmanın Rolü | PDF | | PDF (English) |
Gülşen Büyükşahin Çevik
2014-2015 Öğretim Yılında Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Etkinlikleri ve Etkinliğe Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Semra Türkan, Gamze Özel
Farklı Programlarda İstatistik Dersi Veren Öğretim Elemanlarının Uygulamalarının İstatistik Okuryazarlığı Bağlamında Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Zeynep Medine Özmen, Adnan Baki
Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü | PDF | | PDF (English) |
Seval Koçak, Berrin Burgaz
Ortaokul Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Kaygı ve Tutumlarının Okuma Alışkanlığı Üzerindeki Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi | PDF | | PDF (English) |
Yasemin Baki
Arkadaşlık Becerisi Psiko-eğitiminin 9-12 Yaş Arası Öğrencilerin Arkadaşlık Niteliğine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Nilgün Öztürk, Mustafa Kutlu
Beden Eğitimi Dersinde Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modeli Uygulaması: Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Gülay Keske Aksoy, Ferda Gürsel


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337